Uppsala kommun har en ny färdtjänst sedan den 12 januari 2015. Anledningen till att kommunfullmäktige och gatu- och samhällsmiljönämnden i full politisk enighet fattade ett beslut om ny färdtjänst var att färdtjänsten inte kunde klara budget, utan kostade mellan fem och tio miljoner mer än vad som planerades. Vi hade också en olagligförklarad upphandling i bagaget och behovet att ta ett beslut om ny färdtjänst var helt enkelt nödvändigt.

Det nya beslutet innebär flera förändringar: trafiken började samordnas genom Uppsala kommuns trafikcentral, samåkning introducerades och rätten till ledsagare i färdtjänsten blev behovsprövad.

Vissa av dessa förändringar upplevs som försämringar av färdtjänstresenärer och av allmänheten. Det måste stå fullständigt klart för oss alla – vissa försämringar var nödvändiga att genomföra, men vi hoppas ändå att färdtjänsten ska vara bra, funktionell och serviceinriktad.

Artikelbild

| Hilde Klasson

Färdtjänsten kallas också särskild kollektivtrafik. Det är kollektivtrafik för den resenär som inte kan ta bussen. I den nya färdtjänsten får resenärer dela fordon om det finns fler resenärer som ska åka ungefär samma sträcka vid ungefär samma tidpunkt. Så fungerar redan färdtjänsten i de allra flesta kommuner i landet.

Men samåkning ska naturligtvis inte tillämpas in absurdum. Uppsala kommun har ställt upp tydliga regler för hur mycket resan får förlängas till följd av samåkning: resor kortare än en timme får förlängas med maximalt 20 minuter.

Längre resor får förlängas med maximalt 40 procent. Finns det ingen annan resenär att samåka med får man åka i eget fordon. I genomsnitt innebär detta att färdtjänstresenären får åka själv fyra gånger av fem.

Det har förekommit inkörningsproblem med det nya färdtjänstsystemet, men ny statistik visar att samåkning i genomsnitt förlänger färdtjänstresorna med ungefär elva minuter – alltså långt ifrån den bild om flera timmars längre resor som Mohammad Hassan med flera (FP) målar upp i sin debattartikel (UNT 26/2).

Artikelbild

| Fredrik ­Hallor

Det nya regelverket, som även Folkpartiet röstade för så sent som i oktober 2014, har visat sig vara allt för stelbent vad gäller ledsagning.

Den rödgröna majoriteten har därför tagit initiativ till förbättringar. Redan den 4 mars kommer gatu- och samhällsmiljönämnden att besluta att även den som har behov av ledsagning i direkt anslutning till färdtjänstresan ska få ta med sig ledsagaren kostnadsfritt.

Detsamma gäller för den som är beviljad personlig assistans enligt LSS eller socialförsäkringsbalken. De rödgröna partierna kommer också att förbättra förutsättningarna för dem som har hjälp från hemtjänsten som kräver att personal därifrån följer med under färdtjänstresan. Reglerna ska ändras så att dessa resenärer ska få ta med personen utan kostnad.

En skillnad mot tidigare är att den nya beställningscentralen inte fungerar exakt likadant som att ringa direkt till taxi. Som färdtjänstresenär kan och ska du helst beställa dina resor i god tid i förväg.

Det som är likadant som tidigare är att i stort sett alla resor beställs normalt under dagtid. Att ha beställningscentralen öppen dygnet runt är därför inte särskilt klokt ur kostnadssynpunkt. Kritiken att det är oflexibelt att inte kunna beställa resor på natten har nu kommit fram. Men det går att beställa resor som ska köras på natten, och faktum är att det finns möjlighet att vara mer flexibel än så även inom dagens färdtjänst.

Har färdtjänstresenären beställt en resa hem från en fest exempelvis klockan 01.00, så kan hen ringa ett särskilt nummer och ändra tidpunkten även efter att beställningscentralen stängt.

Det är en extra service särskilt till unga personer med funktionsnedsättning som vill ha ett aktivt uteliv.

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)

Johan Lundqvist, ordförande (MP) gatu- och samhällsmiljönämnden

Hilde Klasson, 1:e vice ordförande (S) gatu- och samhällsmiljönämnden

Fredrik Hallor, ledamot (V) gatu- och samhällsmiljönämnden