Peter Eklunds och Mats Börjessons debattartikel 29/9 har många intressanta poänger. De har dock missat en väsentlig del i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiknämnden står bakom branschens gemensamma mål att fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet.

Utan tvekan behövs många och omfattande åtgärder för att nå målen. Det gäller inte minst i centrala Uppsala, där det inte bara är bilar och bussars utsläpp som är problemet, utan där också trängsel och buller från fordon bidrar till en sämre miljö. Där har kommun och landsting ett gemensamt ansvar för att förbättra förutsättningarna så att fler väljer de mest hållbara alternativet för sina resor.

De trender som Eklund och Börjesson hänvisar till handlar främst om en minskning av bilåkandet per person, vilket inte nödvändigtvis innebär en minskning av det totala bilåkandet i en stark tillväxtkommun. I Sverige har biltrafiken, mätt i personkilometer, i stort sett stått still de senaste fem åren. Alliansregeringarnas medvetna politik har naturligtvis haft stor betydelse, men det sker också kulturella och demografiska förändringar som minskar biltrafiken.

Landstingets kollektivtrafiknämnd och Uppsala kommun arbetar tillsammans för att nå målen både i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och i Uppsala kommuns styrande mål. För att nämna några av de åtgärder vi genomför och avser genomföra:

- Fler satsningar på cykel. Gång och cykel är det mest hållbara valet i staden.

- Parkeringsstrategi och plan i Uppsala som minskar behovet av bilen genom till exempel infartsparkeringar och pendlarparkeringar.

- Bättre samordning mellan tåg, regionbussar och stadstrafiken.

- Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken genom företräden i trafiken.

- Enklare och gemensamt biljettsystem.

Tillsammans kommer vi att lyckas att göra Uppsala län och Uppsala mer hållbart.

Johan Örjes
landstingsråd (C), ordförande i kollektivtrafiknämnden

Stefan Hanna
kommunalråd (C), ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden

UNT 14/10 2012