Den sittande majoritetens senaste årsbokslut har överlämnats till Östhammars kommunfullmäktige för godkännande.

Bokslutet sammanfattar åtta år av handlingsförlamning för kommunens långsiktiga utmaningar.

Majoriteten har under sina åtta år vid makten framhållit hur man målmedvetet arbetat för att kommunen ska växa, företagarnas villkor ska förbättras, kvaliteten och resultaten i skolan och omsorgen ska förbättras. Inget av detta har infriats.

Artikelbild

| Pär-Olof Olsson

Östhammars kommun står inför många nya utmaningar. Senaste årens förändringar kan beskrivas som dramatiska. För inte länge sedan fanns hundratals tomma lägenheter bara hos Östhammarshem. I dag saknas det bostäder i hela kommunen. I slutet på nittonhundratalet förlorade kommunen flera stora arbetsgivare med arbetslöshet som följd. Utmaningen då och till för några år sedan var att försöka få nya företag att etablera sig i kommunen.

I dag är situationen den omvända. Vår egen organisation och företagen i kommunen saknar arbetskraft och arbetslösheten är nära noll.

En ökad bostadsproduktion är nödvändig för att klara företagens och kommunens rekryteringsbehov, vilket är avgörande för en positiv utveckling av Östhammars kommun.

För att klara utmaningen med att öka antalet bostäder måste en total översyn av de faktorer som påverkar bostadsproduktionen göras.

Samtidigt har det stora numret för majoriteten varit att göra kommunen attraktiv för nya invånare och företag. Problemet har framför allt varit att Socialdemokraterna inte är intresserade av tillväxt, därför att tillväxten drivs av privat företagande och entreprenörskap. På en fri och växande marknad blir socialistisk ingenjörskonst onödig. Privata aktörer på bostadsmarknaden motarbetas till förmån för den kommunala bostadsstiftelsen. Socialdemokraterna vill ha monopol på produktionen av hyresrätter i kommunen. Privata initiativ inom skola och omsorg, såsom exempelvis Morkarla friskola och privata hemtjänstföretag, stoppas och motarbetas.

Nu har Östhammars kommun ändå fått tillväxt utan att det finns en strategi för att klara tillväxtens utmaningar.

Slutsatsen blir att sittande majoritet har sjungit tillväxtens lovsång utan att själva tro att det skulle bli verklighet. Därför har de heller inte förberett sig för tillväxt i kommunen.

Det krävs ett rejält omtag om inte kommunens ekonomi ska raseras. Det krävs en ny organisation som klarar att hantera långsiktiga strategiska frågor. Det behövs en politik som vågar göra saker i rätt ordning.

Rätt ordning är att först satsa på grundläggande infrastruktur som vatten och vägar samt se till att få byggklar mark för hyresrätter, bostadrätter och villor. Därefter är det aktuellt att bygga skolor, förskolor och äldreboenden. I steg tre kommer sedan parker, simhallar och idrottshallar.

Den nuvarande S-majoriteten börjar med en hundramiljoners­investering i två nya idrottshallar.

Moderaterna menar inte att det är fel att bygga idrottshallar, men det är inte rätt prioritering när infrastrukturen i vatten och vägar är kraftigt eftersatt.

Östhammars kommun behöver en ny majoritet utan tillväxtfientliga bakåtsträvande socialdemokrater. Moderaterna vill bilda ett alliansstyre och därmed välkomna Centerpartiet tillbaka till borgerligheten. Det behöver Östhammars kommun. Vi har inte råd med fler år av socialdemokratisk handlingsförlamning.