Vi har aldrig tidigare satsat så mycket på vård som vi nu gör i vårt landsting. Men vi ser ett antal områden där landstinget måste göra mer för att människor i vårt län ska få en sjukvård som är tillgänglig, säker och rättvis. Patienten och hennes behov är vår utgångspunkt. Vi vill särskilt lyfta fram tre områden; valfrihet, akutsjukvård och närvård.

Att ge ökade valmöjligheter är grundläggande för Alliansen. Patientens makt och inflytande över vården är viktigt och vårdvalet ska utökas. Det ska vara lätt att välja och jämföra olika vårdgivare.

I måndags tog vi beslut som ger patienten rätt att bestämma vem som ska utföra gråstarroperationer i öppenvård, ögonbottenfotografering vid diabetes samt ljusbehandlingar av hudsjukdomar. Vi går vidare och utreder nu ytterligare vårdområden där patienter ska kunna välja utförare. Operationer av höft- och knäledsproteser är ett av alternativen. Ett annat mål är att patienterna i framtiden ska kunna välja vårdcentral även utanför länet. Vi vet att möjligheten att kunna välja inom vården är viktig för många patienter och vi känner ett starkt stöd för att utveckla valfriheten inom den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården.

I dag får många som väntar på länets akutmottagningar sitta i ett väntrum alldeles för länge. Det medför onödigt lidande och är inte rimligt. En viktig del av lösningen är att förstärka möjligheterna för vård på andra nivåer.

Vi ska utöka möjligheterna till hembesök i hela länet och fortsätta att utveckla Uppsala Närakut. Vi vill också att primärvården ska öka sin tillgänglighet så att den kan ta ett större ansvar för dem som söker vård. Primärvården har förbättrats på ett fantastiskt sätt de senaste åren och vi tror att mer kan göras så att människor får hjälp i närmiljön istället för att tvingas åka till en akutmottagning. Genom dessa förändringar kan länets akutmottagningar avlastas för att koncentrera sig på de svårast sjuka och ge dessa god vård och ett bra omhändertagande.

Det är viktigt att vården ges så nära människor som möjligt i hela vårt län. Genom en utvecklad närvård ska patienter erbjudas en större del av sitt vårdbehov i närmiljön.

Vi ser framför allt ett ökat behov av förbättringar för äldre med stort vårdbehov. Vi fortsätter utvecklingen av närvårdscentra i Östhammar, Tierp, Enköping och Uppsala. Ett sådant centrum kan innehålla gemensam närvårdsenhet för multisjuka äldre, familjecentral, elevhälsa, ungdomsmottagning, psykiatrisk mottagning och hälsorådgivning. Vi ser också behovet av att inrätta fler mellanvårdplatser ute i länet så att färre behöver läggas in på Akademiska i de fall det stora sjukhusets resurser inte krävs.

Landstinget har i dag en väsentligt starkare ekonomi än när vi tog över 2006. Vi utgår i vår preliminära budget att vi ska ha fortsatta avsättningar till det egna kapitalet på sammanlagt 500 miljoner kronor under den kommande treårsperioden.

Dessa resurser behövs för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i vårdlokaler och utrustning på omkring en miljard per år. Just nu ser det ljust ut för Sveriges ekonomi, men vi vet att det längre fram kommer sämre tider. Då måste landstinget stå väl rustat. Vi har visat att vi kan ta ansvar för ekonomin och det tänker vi fortsätta med.

Vårt förslag till preliminär budget 2012 omfattar drygt 7,5 miljarder kronor. Det är en ökning på 300 miljoner eller över 4 procent jämfört med 2011. Den absoluta merparten, 6,7 miljarder, läggs på hälso- och sjukvård. Vi har aldrig tidigare satsat så mycket på vård som vi nu gör i vårt landsting. Vi vill fortsätta att investera i välfärden. Det bygger dock på att verksamheterna klarar sig inom givna budgetramar. Vi är övertygade om att det kommer att innebära fortsatta förändringar för att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt. Det är så vi i Alliansen tar ansvar och utvecklar den del av välfärden som vi fått väljarnas förtroende att leda.

Erik Weiman (M)

Ludvig Larsson (FP)

Johan Örjes (C)

Anna-Karin Klomp (KD)

Alliansens gruppledare i landstinget

UNT 20/6 2011