När vi i Blågrön samverkan tog över styret av Region Uppsala konstaterade vi att den viktigaste punkten för att behålla och utveckla en bra verksamhet för våra länsinvånare är att få kontroll över regionens ekonomi långsiktigt.

Region Uppsala står inför stora utmaningar.

De analyser som gjorts inför framtiden visar att om vi inte gör någonting för att dämpa de kraftiga kostnadsökningarna kommer vi att sakna 1,6 miljarder kronor i kassan 2026.

Det handlar både om ökade behov för de verksamheter som Region Uppsala ansvarar för och ökade hyreskostnader till följd av nödvändiga om- och nybyggnationer, framför allt på Akademiska sjukhuset.

De senaste fem åren har Region Uppsala dessutom haft kostnadsökningar som ligger högre än alla jämförbara regioner och landsting, samtidigt som vi har en av de högsta skattesatserna i landet.

Bara under 2018 ökade nettokostnaderna med sju procent, vilket kan jämföras med den allmänna prisstegringen i landet som låg på drygt två procent.

De ökade kostnaderna beror dels på ökade kostnader för pensioner och för nya fastigheter, dels är det en följd av en arbetsgivarpolitik som misslyckats. Bristen på nyckelkompetenser gör att Akademiska sjukhuset inte kan producera vård vilket gör att intäkter från andra län uteblir. Vi blir tvungna att anlita inhyrd personal till höga kostnader och även köpa vård av andra län.

När vi nu samlas till regionfullmäktige på onsdag kommer vi att lägga fram ett förslag om att Region Uppsala ska starta ett omfattande program för att skapa en hållbar ekonomi.

I programmet ska alla verksamheter ingå och arbetet behöver rulla på under flera år, med bred förankring hos de anställda och allmänheten. Vi kan även med glädje notera att förslaget i sin allmänna inriktning även har stöd av oppositionen.

Det är inget magiskt i det vi föreslår. Motsvarande projekt där förändringar och förbättringar drivs fram av de anställda, har genomförts inom många andra organisationer.

Kärnan i ett sådant förändringsarbete är att låta alla anställda delta i utvecklingsarbetet i stället för att de ska genomföra ett sparkrav som dimper ned från ovan.

Därtill behöver regionen genomföra den större strukturreform som redan är beslutad och går under namnet ”Effektiv och nära vård 2030”. Huvudtanken i reformen är att flytta den vård som inte måste utföras inom universitetssjukhusets ram närmare invånarna. En utvecklad primärvård kommer att ge högre kvalitet till en lägre kostnad.

Slutligen ingår det som en central del i vår blågröna politik att vi måste anstränga oss mer för att bli en modern arbetsgivare.

En av de främsta orsakerna till våra ekonomiska problem och som även är orsaken till de långa köerna och stängda vårdplatserna, är bristen på medarbetare, inte minst sjuksköterskor.

Ett omfattande arbete för att reformera arbetsvillkor, schemaläggning och lönesättning har nu påbörjats för att tillvarata deras behov.

Vi måste slå in på en väg mot långsiktigt hållbar ekonomi om det inte är så att alla våra verksamheter – allt från busstrafik och kulturverksamhet till högspecialiserade canceroperationer – ska stå utan nödvändiga pengar framöver.

Stefan Olsson, regionråd(M)

Johan Örjes, regionråd (C)

Björn-Owe Björk, regionråd (KD)

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L)

Malena Ranch, regionråd (MP)

Emilie Orring, regionråd (M)