Den höga förekomsten av stickmyggor runt Nedre Dalälven är mycket allvarlig och oroväckande på flera olika sätt. Den är först och främst ett allvarligt problem för djur och människor som bor, lever och verkar i området. Som situationen ser ut i dag är det under myggintensiva år omöjligt att, under sommarmånaderna, leva i och av sin hembygd för befolkningen runt den nedre delen av Dalälven.

Situationen börjar dessvärre nu även kännas igen på andra platser i Sverige. Danderyd, Södertälje, Skövde, Enköping och Deje i värmländska Forshaga är några av de platser som under de senaste åren tyvärr har fått uppleva hur stickmyggan tar över deras hembygd.

Stickmyggans framfart får ödesdigra konsekvenser för hela samhället. Daghem och äldreboenden får förlägga sin verksamhet inomhus eftersom man inte kan vistas ute utan risk för att bli sönderbiten av mygg. Människor vittnar om hur de drabbas av panik när det inte går att andas utan att få munnen fylld med mygg. Barn får uppsöka sjukhus efter att ha fått hundratals myggbett över hela kroppen och drabbats av allergiska reaktioner.

I många fall tvingas även djurägare hålla sina djur inne på grund av myggens framfart. Detta är en helt igenom ohållbar situation, både för den enskilda individen och för samhället i stort. Situationen är så allvarlig att den bör utredas ur ett folkhälsoperspektiv och den uppgiften bör läggas på Socialstyrelsen.

Centerpartiet har följt situationen noga under en lång tid. Vi har lokala företrädare i regionen som själva lever mitt i myggplågan och som arbetat hårt för att hitta en lösning på problemet. De har under en längre tid efterfrågat en varaktig finansieringslösning som gör att de och andra aktörer kan få en långsiktighet i sitt arbete med myggproblematiken.

Därför var besvikelsen stor på många håll när budgeten inte innehöll någon specifik satsning på stöd till myggdrabbade områden.

Alla vi som har ett engagemang i den här frågan måste nu titta framåt och tillsammans arbeta för att hitta kortsiktiga såväl som långsiktiga lösningar. På kort sikt är bekämpning med BTI helt nödvändig för att hålla nere mängden mygg under myggintensiva år.

För att kunna behålla kompetensen och för att möta behovet av en långsiktig finansiering föreslår vi att en statlig fond inrättas. Vår tanke är att en sådan nationell fond ska kunna möta behovet av finansiering av bekämpning av mygg likt situationen i Nedre Dalälvsregionen och även kunna användas vid finansiering av liknande problem runt om i andra delar av landet.

Kommunerna har det primära ansvaret men när förekomsten av mygg blir så hög att kostnaderna blir orimliga för en enskild kommun att bära ska staten vara beredd att hjälpa till.

Vi kommer att arbeta vidare med den exakta utformningen av förslaget. Vår ambition är dock redan nu helt klar. Vi ska fortsätta arbetet med att hitta en fungerande och långsiktigt hållbar finansieringslösning som på allvar kan ge utsatta människor och områden en reell och verkningsfull möjlighet att bekämpa och förebygga kriser av den art som har drabbat Nedre Dalälvsregionen.

Centerpartiet kommer arbeta vidare på alla politiska nivåer och hoppas att vi får en bred politisk och samhällelig uppslutning kring vår ambition att få ett slut på myggplågan och att återigen göra området kring Nedre Dalälven känt för sina unika naturvärden.

Solveig Zander

Riksdagsledamot (C)

UNT 12/10 2012