Idag inleds två dagars fullmäktige där Region Uppsalas förtroendevalda beslutar om budget. Vi fem partier i blågrön samverkan lägger fram såväl riktade satsningar som krafttag för att motverka regionens skenande kostnader.

Direkt när vårt blågröna styre bildades och tog över den politiska ledningen i Uppsala län inledde vi arbetet med att utveckla kvaliteten i regionens verksamheter för att få till stånd en ekonomi som är långsiktigt hållbar.

Med den demografiska utvecklingen samt höga fastighets- och pensionskostnader står Region Uppsala inför mycket stora utmaningar som utan kraftfulla åtgärder gör att vi kommer ha mycket svår ekonomisk situation. År 2026 kommer det saknas resurser om 1,6 miljarder kronor, om vi inte gör saker annorlunda – nu.

Det här är den första budgeten som präglas av reformen Effektiv och nära vård som innebär att vård i större utsträckning ska utföras över hela länet och komma invånarna närmare.

Ekonomin på Akademiska sjukhuset är mycket ansträngd och en ekonomisk omställning kommer att ta tid. Därför har vi beslutat om en treårig åtgärdsplan i syfte att skapa en ekonomi i balans för Akademiska sjukhuset.

Vi godkänner ett underskott för sjukhusstyrelsen om 204 miljoner kronor år 2020, 120 miljoner kronor år 2021 för att sedan komma i balans år 2022.

Den här ekonomiska reformen går hand i hand med de prioriterade områden som är framåttänkande, mer tillgänglig vård som bejakar digitaliseringens möjligheter och en lyhörd medarbetarpolitik som med ett nytt fokus på att vi i högre grad använder oss av den kunskap som finns ute i alla våra verksamheter.

Utan Region Uppsalas medarbetare kan vi inte erbjuda allt det som invånarna ska kunna förvänta sig genom våra gemensamma resurser. Ett påtagligt exempel är brist på vårdplatser som leder till vårdköer som blir ett resultat när vi har svårigheter att rekrytera medarbetare.

Regionen måste helt enkelt bli en bättre arbetsgivare för att kunna locka tillbaka medarbetare, behålla våra nuvarande och attrahera nya. Att medarbetares synpunkter värdesätts och erfarenheter nyttjas bättre är en förutsättning för att regionen ska kunna utföra sina uppgifter på mest effektiva sätt.

Det förändringsarbete som vi nu inlett ska göra själva organisationen till en modernare arbetsplats och en attraktivare arbetsgivare. Arbetet ska inkludera alla medarbetare i Region Uppsala. Denna nya arbetsgivarpolitik kommer att vara nyckeln till såväl en mer tillgänglig vård som en starkare ekonomi och trivsammare jobbmiljö.

Därför har ett omfattande arbete påbörjats som ska kartlägga nuvarande situation, komma med förbättringsförslag kring kompetensförsörjning, arbetsmiljö, organisation och lön- och arbetsgivarpolitik.

Vi i blågrön samverkan ser särskilt på betydelsen av medarbetarnas möjlighet att vara delaktiga i förbättrings- och utvecklingsarbete för att såväl behålla medarbetare som locka fler till Region Uppsala.

Det handlar exempelvis om att bidra med idéer för förändrade arbetssätt, innovativa tjänster eller produkter. Region Uppsala och dess verksamheter utvecklar vi bäst tillsammans.

Länets invånare ska vara trygga med att vi i styret för Region Uppsala vill säkerställa att våra gemensamma resurser används på mest effektiva och transparenta sätt. Vissa ekonomiska investeringar behöver genomföras trots det allvarsamma ekonomiska läget för att stärka verksamhet.

Men för att på sikt dämpa kostnaderna och utveckla verksamheterna krävs också andra åtgärder som vi nu går fram med. Senare i år ser vi resultat av två viktiga investeringar. Dels det stora byggprojektet ingång 100 på Akademiska som nu står klart och kommer bidra till att stärka våra möjligheter att bedriva god vård. Dels fler nya tåg som tas i trafik i slutet av året och underlättar resandet i länet.

Det arbete som den blågröna majoriteten inledde kring långsiktigt hållbar ekonomi direkt när vi tog över den politiska ledningen i Uppsala län präglar vår budget.

Långsiktigt hållbar ekonomi åstadkommer vi genom att utveckla kvaliteten i regionens verksamheter, tydligare styrning av Akademiska sjukhuset, överföring av mer vård från sjukhus till primärvård samt en lyhörd medarbetarpolitik som ser vikten av att ta tillvara på hur vi tillsammans kan utveckla våra verksamheter.

Det är genom medarbetarnas och invånarnas förtroende vi kan bedriva en bra verksamhet som utvecklas och som vi gemensamt är med och finansierar.