Runt om i Sverige upplever människor svårigheter att få rätt vård snabbt. Det kan handla om långa geografiska avstånd eller att de hamnar i långa köer. Många patienter vittnar också om att de träffar den ena läkaren efter den andra, läkare som inte känner till deras sjukdomshistoria och som de kanske bara träffar just den gången.

Vi ser också hur tillgången till vård och kvaliteten på densamma varierar beroende på var i Sverige du råkar bo. Det skapar otrygghet hos patienterna när de behöver trygghet som mest.

Centerpartiets recept för att komma tillrätta med problemet är att öka valfriheten och skapa en mer tillgänglig vård för patienterna. Men då måste vi få fler läkare att arbeta i primärvården. I dag arbetar bara 20 procent av den svenska läkarkåren i primärvården. Motsvarande siffra är betydligt högre i de flesta länder. En undersökning från

Läkarförbundet visar också att en majoritet av läkarna i Sverige vill arbeta privat eller i egen regi. Att kunna arbeta närmare patienten och lära känna människor över längre tid och erbjuda bättre kvalitet lockar alltså, men steget dit är i dag för stort.

För att människor på landsbygden eller i orter med få vårdenheter ska få en mer tillgänglig vård måste det vara lättare för läkare att starta eget.

Trösklarna måste sänkas så att det blir möjligt för fler läkare att kunna starta och driva egna vårdcentraler. Vi vill bredda kretsen av läkare som kan arbeta i primärvården till att omfatta alla legitimerade läkare. Och att också göra det möjligt att till en början bara erbjuda läkare och sjukskötersketjänster.

I vissa landsting är det färre än tre av tio patienter som får träffa samma läkare. Vi vill därför att patienter ska kunna lista sig hos en läkare i stället för på en vårdcentral, för att på så sätt öka chanserna att träffa en och samma läkare som känner till ens sjukdomshistoria på ett mer personligt sätt. I Norge uppmuntras detta aktivt, och sedan den norska vårdreformen infördes har antalet läkare ökat mest i kommuner som ligger långt från större städer, mätt i antal läkare per 10 000 invånare.

Den landstingsdrivna primärvården går med underskott i 16 av 21 landsting.

Att vårdcentraler tillåts gå med underskott år efter år är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera skattepengar och det bidrar till en ineffektiv vård.

Enligt en rapport från Konkurrensverket är det framför allt små och nystartade vårdcentraler som har det tuffast och som många gånger inte klarar sig på den ersättning som de får av landstinget.

I dag täcker många landsting underskott hos de vårdcentraler som de själva driver. Samtidigt som de privata utförarna tvingas hantera sina underskott själva. Det är en snedvriden konkurrens som ytterst leder till att patienter som väljer landstinget får mer pengar än de som väljer ett privat alternativ. Den enskilda läkaren som funderar på att starta eget kommer att tänka två gånger innan hon eller han ger sig in i de dåliga konkurrensvillkoren.

För oss är det självklart att alla vårdcentraler, både privata och landstingens egna, konkurrerar på samma ekonomiska villkor och har samma tuffa kvalitetskrav.

Därför vill vi skärpa lagen om valfrihetssystem, LOV. I skolans värld är detta reglerat så att kommuner kan ställas till svars om de behandlar kommunala skolor annorlunda på bekostnad av friskolor. Skolpengen är konkurrensneutral helt enkelt. Detsamma bör gälla för vårdcentraler.

När vi är sjuka är vi som mest utsatta. Då behöver vi ha nära till hjälpen och tryggheten. Fler läkare som startar fler vårdcentraler skulle lära känna sina patienter på ett mer personligt sätt och arbeta mer effektivt med att få ner sjukdomstalen. På så sätt skulle vi få en närmare och mer tillgänglig vård i hela landet.

Anders W Jonsson, barnläkare, vice partiordförande (C), ­sjukvårdspolitisk talesperson