Sommarens värmebölja har med rätta satt fokus på hur kommunens kris- och beredskapsarbete är organiserat.

Centerpartiet har tidigare under mandatperioden lyft frågan om särskilda insatser inom äldre- och hemsjukvården, liksom i förskolan, för att stå bättre rustade under perioder av höga temperaturer.

I sommar har dessa åtgärder åter blivit aktuella, eftersom äldre, multisjuka och små barn är särskilt sårbara under ihållande värmeböljor.

Artikelbild

Mattias Johansson

Men sommarveckorna visar också att majoritetens vision om att bygga Uppsala så tätt som möjligt gör kommunens krisberedskap svagare och mer svårhanterlig. Vi ser detta inom flera områden:

1) Framkomlighet för utrycknings- och servicefordon. I en alltför förtätad stad, med trängre gator och trögare trafikflöden, begränsas möjligheterna för centrala samhällsfunktioner attröra sig smidigt och snabbt. Det gäller blåljuspersonal, renhållningsfordon och omsorgsverksamheter.

Om värmeböljor eller vattenbrist skapar behov av att låta tankbilar med nödvatten ställas upp, bidrar också täta gator och brist på passager mellan hus till försämrad tillgänglighet.

2) Färre träd och växter. En tätare stad innebär minskat utrymme för träd och växtlighet utmed gator och i bostadsområden. Hyllmeter av forskningsresultat visar att träd och planteringar inte bara ger en trivsammare miljö, utan också dämpar effekterna vid värmebölja, bidrar till rening av dagvatten och lagrar vatten vid skyfall och höga flöden.

Självklart blir det än värre om de befintliga grönytorna i staden, som Seminarieträdgården, blir bebyggda.

3) Minskad solinstrålning. Genom den ökade förtätningen frångås principen om solinstrålning i varje bostad. Även här visar forskningsrapporter att minskad solinstrålning påverkar hälsan negativt. Den rödgröna majoriteten har bortförklarat detta genom att hänvisa till att parkmiljöerna ger tillgång till sol. Det finns dock människor som av fysiska eller psykiska skäl inte har tillgång till dessa parker då de sällan lämnar bostaden.

Centerpartiet är emot en utveckling där allt fler människor måste gå utomhus för att se solen eller himlen.

4) Dålig motståndskraft i VA-systemet. Översvämningarna i staden efter de kraftiga regnen i juli var tyvärr ingen engångsföreteelse. Det visar att väldigt få lärdomar dragits av kommunen från tidigare skyfall. VA-systemet har inte uppdaterats i samma takt som att nya bostäder och verksamheter tillkommit. Och även om det klarar av att hantera en större mängd dagvatten än tidigare, sitter ändå flera fastighetsägare med höga notor efter sommarens regnmängder.

Att dessutom Resecentrum kunde översvämmas så fort, gör problemet än mer akut att ta itu med.

5) P-platsdöden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet låtsas inte ens längre – deras vision om den täta staden inkluderar inte biltrafik. I alla resonemang och stadsplaneringsåtgärder utgår de från att boende cyklar eller åker kollektivt. Därför byggs fler och fler områden med allt mer begränsade möjligheter till att använda bil. Så fungerar inte verkligheten, och redan nu får kommunen in ett ökat antal ärenden om anläggande av parkeringsplatser i efterhand. Men de nya, förtätade områdena har inte planerats för detta och invånarvänliga möjligheter är därmed begränsade. I Ulleråker och Södra staden kan parkeringsplatser tillkomma på oplanerade områden med infiltration till Uppsalaåsen, vilket i sin tur kan påverka dricksvattentäkterna.

Och sannolikheten ökar att desperata bilägare parkerar olämpligt ökar dramatiskt, vilket försämrar framkomligheten för blåljuspersonal ytterligare.

Centerpartiet vill att Uppsala ska vara en fortsatt attraktiv kommun, med hög inflyttning och hållbar grön tillväxt. En kommun där medborgarnas ska känna sig trygga med att beredskapen för kriser är god, och där planeringen av bostäder och stadsdelar ska genomsyras av detta.

Årets värmebölja, och kraftiga skyfall, visar på svagheterna som finns med visionen om den täta staden, och vilka brister och skevheter som rödgröna utopier ger upphov till.

Vi står för en varsam och begränsad tillväxt av bostäder och andra fastigheter i stadskärnan, till förmån för en utveckling av Uppsalas kransorter och landsbygd. Den växtvärk som redan nu skapar problem och ger oreda i stadstrafiken, försvagar också vår motståndskraft mot kriser och extremväder. Får vi ett ökat förtroende i höstens val kommer vi att göra allt vi kan för att vända utvecklingen och se till att Uppsala byggs ut attraktivare och mer hållbart.

Stefan Hanna, kommunalråd (C)Mattias Johansson, ledamot av miljö- och hälsoskyddsnämnden (C)