I dag går landstinget back. Kostnaderna överstiger intäkterna, Akademiska sjukhuset ligger minst två hundra miljoner kronor minus och prognosen för hela landstinget visar på ett kraftigt underskott. Akademiska har varit kraftigt underfinansierat i många år men ändå tvingats till stora besparingar. Vårdköerna är fortfarande långa, befolkningen ökar och andelen äldre i befolkningen blir allt större. Stora delar av landstingets lokaler behöver rustas och det behövs också byggas nytt, vilket kommer att belasta verksamheterna med nya kostnader. I det läget lägger den borgerliga majoriteten i landstinget en budget för nästa år som är otillräcklig och riskabel och som inte ger vare sig mer vård eller bättre ekonomi.

Mot detta lägger Vänsterpartiet en ansvarsfull budget som ger mer vård, mer förebyggande vård, lägre taxor i kollektivtrafiken och som ger en ekonomisk stabilitet. Med Vänsterpartiets förslag tillförs vården ytterligare 75 miljoner kronor för att korta vårdköerna.

Det ska gå till egna verksamheter för att långsiktigt bygga ut vården och anställa fler personal. Det är uppenbart att den borgerliga strategin med tillfälliga kösatsningar har misslyckats. Fortfarande väntar nästa 10 000 personer på att få träffa en specialistläkare och cirka 3 400 står i kö för operation eller behandling. De ständiga sparkraven på Akademiska sjukhuset har bidragit till en situation där personalen kroknar under arbetsbelastningen och flera vårdplatser har stängts på grund av personalbrist. Vi föreslår därför också att Akademiska sjukhuset ska få behålla 49 miljoner kronor som man i dag betalar tillbaka som internränta på tidigare underskott. Det ger möjlighet till personalförstärkningar och förbättrade arbetsvillkor.

Vänsterpartiet lägger dessutom sammanlagt 50 miljoner kronor på lönejusteringar till jämställda och rimliga löner och vill ge sjuksköterskor möjlighet till betald specialistutbildning. Pengar ska också avsättas till sociala konton för personal- och kompetensutveckling. Arbetsförhållandena måste förbättras, det måste vara möjligt att arbeta heltid utan att riskera sin hälsa. Utan kompetent personal som trivs i sitt arbete kommer landstinget aldrig att klara sitt vårduppdrag. Löner och arbetsförhållanden är viktiga frågor för politiken.

En långsiktig satsning på vården behöver också omfatta en upprustning av rehabiliteringskedjan och en större satsning på det förebyggande arbetet. Vänsterpartiet föreslår att 40-, 50- och 60-åringar erbjuds ett omfattande hälsosamtal som kan leda till förändrade levnadsvanor.

Erfarenheterna från Västerbotten är mycket goda. Vänsterpartiet vill hålla nere kostnaden för patienterna genom att sänka vårdavgifter inom primärvården, ta bort avgifterna för dem som vårdas under tvång och även avskaffa avgifterna för barn och unga. Det samordnade högkostnadsskyddet ska kraftigt förbättras. Det särskilda bidraget för glasögon för barn ska förlängas att gälla till och med grundskolan och åldern för avgiftsfri tandvård ska höjas successivt till 25 år. Det måste börjas i tid det som friskt ska bli.

Landstinget har sedan 2012 övertagit ansvaret för hela kollektivtrafiken i länet, inkl stadstrafiken i Uppsala från Uppsala kommun. Frågan är om de ansvariga i kommunen varit lika positiva till över­förandet om man vetat att landstinget skulle höja priset på periodkortet i Uppsala med 265 kronor, drygt 50 procent. Vi tror att det var ett allvarligt misstag att ta bort stadskortet och föreslår, och finansierar, att stadskortet och studentkortet för Uppsala återinförs. Vi föreslår 500 kronor för stadskortet och 300 kronor för studentkortet. Länskortet vill vi sänka från dagens 790kr till 750kr. Dessutom behövs rabatter för ungdomar och pensionärer av alla slag, både på periodkort och på enkelresor. Vänsterpartiet satsar 40 miljoner kronor på förbättrade taxor inom kollektivtrafiken.

Borgarnas budgetförslag innehåller inga reserver för oförutsett, ingen återbetalning av årets underskott och inte heller någon avsättning till pensioner eller eget kapital. De väljer att skjuta upp problemen till kommande år och lägger en budget med ett nollresultat.

För att ens klara det räknar man bland annat in full utdelning av den så kallade kömiljardern, vilket är helt orealistiskt, och man ger inte heller full kostnadstäckning till verksamheterna. Vänsterpartiet tar ansvar för en god och realistisk budget och finansierar våra förslag med en skattehöjning på 40 öre, vilket motsvarar cirka 320 miljoner kronor i ökade intäkter. Vi vet att en ny regering kommer att innebära ökade statsbidrag och redovisar vad Vänsterpartiets vårbudget på nationell nivå skulle kunna ge landstinget i ökade bidrag. Det handlar om cirka 100 miljoner kronor, som givetvis vore bra och som skulle minska behovet av en höjd landstingsskatt. Vänsterpolitik på alla nivåer är bra medicin för en funge­rande välfärd.

Sören Bergqvist, landstingsråd och kandidat mellersta listan (V)

Jeannette Escanilla, första namn mellersta listan (V)

Elisabet Rosengren, första namn norra listan (V)

Neil Ormerod, första namn södra listan (V)