Uppsala är en växande kommun med bra förutsättningar. Samtidigt finns det problem. Fyra av de fem nämnder som har en verksamhet enligt socialtjänstlagen eller LSS, har 2012 tillsammans ett underskott på ofattbara 118 miljoner kronor. En stor del är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden där underskottet för socialtjänsten är 66,5 miljoner kr.

Analyserar man detta består det av två delar: bostadssociala verksamheten på 23,7 miljoner kr, och försörjningsstödet på 42,8 miljoner kr.

Underskottet för den bostadssociala verksamheten är mycket allvarligt, men det måste hanteras i särskild ordning mellan de ansvariga nämnderna och KF/KS. Det underskottet kan inte belasta den vanliga socialbidragsverksamheten.

Fokus för försörjningsstödet måste riktas mot de två tredjedelar av underskottet som är utbetalt socialbidrag.

Försörjningsstödet har ökat med knappt 6 miljoner kr, eller 2,7 procent, vilket är lägre än ökningen av riksnormen. Det är inte någon anmärkningsvärt hög andel av befolkningen som får socialbidrag.

Det som är speciellt för Uppsala är att det är en hög andel hushåll som får bistånd under mycket lång tid. Dessutom att kostnadsläget på bostadsmarknaden, som påverkas av närheten till Stockholm, innebär att hyresnivåerna i kommunen höjer kostnaderna för utbetalt socialbidrag.

Arbetslöshet är den främsta orsaken till försörjningsstöd. Drygt 3 100 personer har fått socialbidrag på grund av detta. Andelen varierar mellan 35 procent och 50 procent beroende på åldersgrupp, där de yngre utgör den högsta andelen som söker socialbidrag på grund av arbetslöshet.

Detta är en avspegling av det problem som Arbetsförmedlingen pekar på.

De arbetslösa är nu till största delen de utsatta grupperna på arbetsmarknaden: ungdomar med bristfällig utbildning, utrikes födda, funktionsnedsatta och arbetslösa äldre än 55 år. Tidigare har dessa grupper inte varit flest bland de arbetslösa, men nu är det de som dominerar.

Vi har en alltmer uppdelad och polariserad arbetsmarknad och flertalet av de arbetslösa har i dag socialbidrag. Det är en minoritet som får arbetslöshetsersättning.

Detta visar sig också i att arbetslösa med mycket långa perioder av arbetslöshet ökar. Enligt Arbetsförmedlingen har nu var fjärde arbetslös varit utan arbete mer än tre år de senaste tio åren.

Den borgerliga alliansen lade vid nämnden 28/2 ett uppdrag om att ändra riktlinjerna för försörjningsstödet. Riktlinjer som togs i politisk enighet så sent som i december 2011.

Alliansens uppdrag vittnar i sig om en okunnighet om lagstiftningen, då det är en omöjlighet att ”frysa” försörjningsstödet utöver riksnormen.

Dessutom antyder uppdraget att det mer handlar om att ändra beslutsordningen genom att ta tillbaka beslut till individutskottet. Detta regleras av nämndens delegationsordning, inte av riktlinjerna för försörjningsstöd.

I stället för dessa ”symbolhandlingar”, som Mohamad Hassan (FP) har kallat det i UNT (5/3), tycker vi att det är viktigare att analysera och utforma en politik för de strukturella frågor som driver upp kostnaderna för socialbidraget. Och dessa har det pekats på flera gånger. Uppsala har ovanligt många hushåll med socialbidrag under mycket långa tider. Klart större andel än andra jämförbara kommuner. Och långvarigt bidragsberoende hushåll – speciellt barnfamiljer – är mycket tunga utgifter i nämndens socialbidragsbudget. Till detta kommer den sociala och ekonomiska situationen för familjerna som tvingas leva på socialbidrag under lång tid. Här menar vi att fokus ska vara och att insatser sättas in för att underlätta för dessa familjer att bli självförsörjande. Inte de ”symbolhandlingar” som den borgerliga alliansen tror ska rädda nämndens socialbidragsbudget.

En annan faktor är det relativt höga kostnadsläget som råder på Uppsalas bostadsmarknad. Hyresnivån i Uppsala kommun ligger strax under nivån i Stockholms län. Det innebär näst högst i landet.

Vi menar att insatser mot dessa två strukturella faktorer är en bättre politik, i stället för att försöka bedriva socialpolitik med ”symbolhandlingar”.

Ulrik Wärnsberg
2:e vice ordförande (S)
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Rahima Ortac (S)
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
UNT 18/4 2013