Trots alla fagra ord av Cecilia Forss (M) (UNT 2/3 2014) så menar vi att det är hon själv och moderaterna som sviker eleverna mest i Uppsala.

Samma år som Skolinspektionen lyfter fram Uppsala som en kommun som har arbetat effektivt för att skapa en mer jämlik skola, då tar alliansen, med Cecilia Forss i spetsen, beslut om att försämra resursfördelningsmodellen som har bidragit till att öka jämlikheten mellan Uppsalas skolor.

Det är oroväckande tydligt när man läser Cecilia Forss artikel att moderaterna helt har missuppfattat PISA-rapporten. Forss skriver att ”Uppsala har slopat alla jämförelser med Skolverkets beräkningar av förväntningar utifrån socioekonomiska faktorer” och menar att det enda viktiga är att ha allmänt höga förväntningar på alla elever.

Självklart ska skolan ha höga förväntningar på att alla elever ska klara av sin utbildning, men att tro att de socioekonomiska faktorerna saknar betydelse är helt oansvarigt. Skolverket pekar mycket tydligt i sin analys av PISA-rapporten på sambandet mellan skolor med en gynnsam socioekonomisk sammansättning och en mer gynnsam och bättre skolmiljö.

Det sambandet är mer tydligt i Sverige jämfört med OECD eller de övriga nordiska länderna. Det finns också en tydlig koppling mellan skolor med en god skolmiljö och resultaten i matematik. De skolorna har också i större grad en god läraranda och en god uppställning på målen och anpassningar utifrån elevernas individuella förutsättningar.

Det är endast genom ett långsiktigt och målinriktat arbete som resultaten kan fortsätta höjas i Uppsalas skolor. En rättvis resursfördelning och att satsa på lärarna är helt avgörande för att klara det.

En lärarsatsning handlar för oss både om kompetensutveckling och om ökade lärarlöner. Ett aktivt oppositionsarbete i Uppsala har nu lett till att alla partier kan skriva under på att prioritera lärarlönerna i löneöversyner kommande år. Men vi politiker måste också fördela resurser så att vi ökar likvärdigheten i skolan, och ger alla elever en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar, intressen och behov. Och i den frågan är moderaterna inte med på banan.

Marlene Burwick, kommunalråd (S)

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)