Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus, med vård och forskning i världsklass. Samtidigt är det inget tvivel om att sjukhuset har betydande problem. Problematiken är väl känd och har tyvärr fått gro under väldigt många år.

Vi ser framför allt två stora problem. För det första så har sjukhusets ägare, det vill säga landstinget i Uppsala län, haft alldeles för svaga verktyg att styra och leda. För det andra så har sjukhusets förmåga att följa given budget varit svag. Dessa två problem har funnits under decennier, men Alliansen tar nu ett helhetsgrepp och påbörjar ett långsiktigt strategiskt förbättringsarbete.

Vi har konstaterat att den politiska styrningen av sjukhuset har varit otillräcklig och detta gäller oavsett vilken politisk färg majoriteten har haft.

Vi inleder därför den nya mandatperioden med att stärka den politiska styrningen. Från och med den 1 januari kommer en nyinrättad produktionsstyrelse att vara politiskt ansvarig för personal, ekonomi och vårdproduktion i landstinget, inklusive Akademiska sjukhuset.

På så sätt kan vi mer metodiskt följa resultaten för vårdproduktion, budget och personalkostnader. Produktionsstyrelsen ges ansvaret att kontrollera att ägarens beslut verkställs.

Akademiska sjukhuset är en stor organisation som har många anställda med hög kompetens och mycket kunskap. Alla de goda idéer och det engagemang som finns hos anställda och personalgrupper måste tillvaratas. Det kräver att avståndet mellan dem som tar beslut och dem som arbetar direkt med patienterna måste minska.

Framför oss ligger en utmaning att skapa ett öppet diskussionsklimat på sjukhuset. En viktig del är att personalen involveras och att chefer på alla nivåer är öppna för kritik och konstruktiva förslag. Därför inrättas fokusgrupper på sjukhuset, där personal med praktisk erfarenhet från vårdarbetet ingår.

Deras roll blir att identifiera möjligheter till utveckling och ska ges stor betydelse i utvecklingsarbetet.

Problemen inom Akademiska sjukhuset märks bland annat genom att verksamheten har svårt att hålla budget. Det finns inget i de historiska erfarenheterna som tyder på att problemen långsiktigt skulle lösas med en skattehöjning. Vi är ansvariga inför länsborna för att de pengar som medborgarna avstår till sjukvården används på bästa sätt. Det innebär inte att personalen ska springa fortare utan i stället skapa effektivare och bättre flöden. Det finns gott om exempel från dagens Akademiska på lyckade förbättringar som gjorts där nyttan ökat för både patienter och medarbetare.

Ansvar för och delaktighet i ekonomin ska föras så nära verksamheten som möjligt. Vi ser också behov av en attitydförändring kring skattemedel. Det är märkligt att uppräkningar i budgeten som klart överstiger inflationen kallas för nedskärning.

För att bringa ordning i Akademiskas ekonomi och organisation så har ett strukturarbete startats. Först genomförs en totalöversyn av läget, så att vi får en verklighetsnära problembild.

Hur landstinget betalar för utförd vård har också stor betydelse, inte minst för att se om Akademiska är konkurrenskraftigt gentemot andra vårdgivare. Därför pågår ett arbete för att skapa rakare rör mellan prestation och ersättning.

Ett högspecialiserat sjukhus i världsklass kan inte bedriva alla former av bassjukvård.

Därför inleder vi nu ett arbete med att renodla verksamheten med inriktning mot högspecialiserad vård. Akademiska sjukhuset ska bli smalare och vassare.

Under de kommande åren ska delar av bassjukvården som inte krävs för sjukhusets uppdrag flyttas till andra utförare. Det kan handla om länets närvårdscentra, vårdcent­raler eller andra mottagningar i både extern och landstingets regi. Förändringen är bra för patienterna som får bättre tillgång till sjukvården.

Vi stärker samtidigt patienternas makt genom att utöka vårdval Uppsala län till att även gälla delar av den öppna specialistvården. Dessa förändringar är också bra för sjukhuset.

Vi i Alliansmajoriteten i landstinget i Uppsala län fortsätter vårt långsiktiga arbete för en vård som är patientinriktad och av hög kvalitet. Det kommer att bli tufft och ta lång tid att skapa ordning och reda på Akademiska, men vi vet att det går. Akademiska ska fortsätta att utvecklas som ett ledande universitetssjukhus, med vård och forskning i världsklass. De problem som sjukhuset har, tar vi på stort allvar och vi är övertygade att det går att lösa med beslutsamhet och ett stort engagemang. Det kommer att ta tid och kräva tuffa beslut. Vi värnar Akademiska och har tillsammans modet, viljan och kraften att ta ansvar för vårt universitetssjukhus.

Erik Weiman
ordförande (M) landstingsstyrelsen
Ludvig Larsson
ordförande (FP) produktionsstyrelsen
Johan Örjes
vice ordförande (C) landstingsstyrelsen
Anna-Karin Klomp
ordförande (KD) hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Nina Lagh
vice ordförande (M) produktionsstyrelsen
UNT 17/12 2010