När landstingsfullmäktige sammanträder i morgon kommer mycket att kretsa kring vårdval i den specialiserade vården. Vi ser fram mot den debatten. Alliansen gillar valfrihet. Vi gillar att ge makt till medborgarna som säger att de vill ha vård i tid och vara med och bestämma hur vården ska utformas. Vårdval Uppsala län innebär att vi ger möjlighet till medborgarna att välja vårdgivare efter egna önskemål och behov. Syftet är även att höja kvaliteten och korta väntetiderna inom vården.

Under förra mandatperioden införde Alliansen vårdval inom en rad områden, bland annat för vårdcentraler, mödravård och barnhälsovård. Reformen har lett till att telefontillgängligheten förbättrats, vårdcentralernas öppettider har utökats och tack vare den fria etableringsrätten finns i dag fler vårdcentraler än tidigare.

Nu vill vi gå vidare och utökar därför vårdvalet till den specialiserade hälso- och sjukvården. De områden som vi redan fattat beslut om är gråstarrsoperationer i öppenvård, ögonbottensfotografering vid diabetes och ljusbehandlingar av hudsjukdomar, framför allt psoriasis.

När vi inför nya vårdvalsområden kommer det att ske metodiskt och med strikta krav. I första hand kommer det att bli aktuellt med valfrihet för operationer av höft- och knäledsproteser. Detta är mycket angeläget, med tanke på de köer som i dag finns till operationerna.

Det finns viktiga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att införa vårdvalssystem inom ett visst område:

* Det måste finnas potential för ett tillräckligt stort utbud av vårdgivare för patienterna att välja emellan.

* Det ska finnas en kösituation som gör det svårt för landstinget att i egen regi uppfylla vårdgarantin.

* Avgränsningar gentemot andra vårdnivåer och vårdområden ska vara tydliga eftersom det är viktigt med fungerande vårdkedjor.

* Jourtjänstgöring, forskning, utbildning och utveckling får inte försämras.

*  Hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande arbete ska fortsätta.

* Patientsäkerheten ska ha hög prioritet.

Det är viktigt att vården anpassas efter patienten och inte tvärtom. Lagen om valfrihetssystem är utan tvekan en av Alliansens största reformer sedan maktövertagandet 2006. Vi är stolta över de resultat som vi hittills har kunnat se, men vi är långt ifrån nöjda.

Vården är dessvärre inte jämlik. Vård på lika villkor är därför en central målsättning för Alliansen. Lika villkor ska gälla i bemötande, vård och behandling alldeles oavsett personliga egenskaper som ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, bostadsort, utbildning, etnisk eller religiös tillhörighet. På detta område kan valfrihetsreformen göra skillnad eftersom servicetänkandet blir större när det finns konkurrens.

Tittar man på en del undersökningar om valfrihetsmodeller, bland annat Ernst & Youngs rapport om framtidens vårdval, ser man att många landsting har märkt en tydlig minskning av klagomål från patienter gällande tillgänglighet och bemötande efter införandet av vårdval. Det beror med största sannolikhet på att det numera finns en större lyhördhet för patienternas behov.

En annan intressant skrivelse är Socialstyrelsens delrapport om valfrihetssystem. Den visar att alla landsting i Sverige framhåller en ökad tillgänglighet efter införandet av vårdval. I samma rapport redovisas även Karolinska Institutets uppföljning av vårdval i Stockholms län. Kartläggningen visar att fler får vård, och detta främst i vårdtunga grupper och i områden med lägre inkomst.

Erfarenheter visar att vårdvalet fått en rad positiva effekter men vi har fortfarande mycket att jobba med. Vi har höga ambitioner i vårt arbete för att landstinget ska erbjuda en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Valfriheten är i dag till stor del begränsad till det egna länet, men vårt mål är att patienterna i framtiden ska kunna välja vårdcentral och specialistvård även utanför länets gränser.

I våra kontakter med länets medborgare möter vi ofta en önskan om en större möjlighet att välja mellan olika vårdgivare och ett ökat inflytande över vården. Vi har lyssnat till dessa signaler och känner ett starkt stöd för vår politik. Därför fortsätter vi att utveckla valfriheten inom hälso- och sjukvården i Uppsala län.

Erik Weiman

landstingsråd (M)

Lena Lundberg

landstingsråd (FP)

Johan Örjes

landstingsråd (C)

Miriam Eriksson

landstingsråd (KD)

Nina Lagh

landstingsråd (M)

UNT 18/9 2011