I budgetdokumentet ”Inriktning, Verksamhet och Ekonomi” slås vår vision för Uppsala kommun fast; Uppsala ska vara en rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö.

Vår gemensamma vision förpliktigar. I budgeten tar vi därför ansvar för Uppsalas ekonomi och framtid genom att ställa höga krav på ordning och reda. Vi ska tillbaka till överskott efter en längre period av underskott i kommunens ekonomi. Detta kommer att krävas för att åstadkomma de investeringar Uppsala behöver i skola, välfärd och en hållbar utveckling.

En ökad öppenhet och transparens i budgetprocessen införs. Det är en förutsättning för att skapa det engagemang som behövs för att uppnå en ekonomi i balans och den sunda finansiella styrning som krävs för att ge kommunen möjlighet att utvecklas. En aktiv politik för fler jobb och nya företagsetableringar ska samtidigt lägga grunden för ökade skatteintäkter.

Vi har tagit över efter åtta år av borgerligt styre. En tid som har präglats av bristande ekonomisk styrning och högre utgifter än intäkter. Det är tydligt att de ekonomiska förutsättningarna för 2015 är betydlig sämre än vad vi tidigare erfarit och 2015 blir ett tufft år ur ekonomisk synpunkt.

Med vårt fokus på ordning och reda i kommunens ekonomi skapas förutsättningar för att på bästa sätt ta tillvara de riktade resurser som regeringen tillför framförallt skola och äldreomsorgen. För Uppsala kommuns del rör det sig om ca 118 miljoner kronor som i dag inte finns med i kommunens budget. Om vi lyckas få ordning på ekonomistyrningen under 2015 och ansöker om alla riktade statsbidrag vi har möjlighet att ansöka om ser förutsättningarna för framtiden betydligt bättre ut.

För att komma tillrätta med de ekonomiska problemen i kommunen krävs prioriteringar. Vi har valt att prioritera framtiden och skjuter därför till ytterligare resurser till bland annat grundskolan, förebyggande åtgärder inom det sociala området, miljö- och klimatförbättringar samt ökat bostadsbyggande. Vi sätter också frågan om en jämställd kommun i fokus.

Den reviderade budgeten innehåller en satsning på 25 miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i grundskolan. Den tidigare majoritetens budget hade inneburit nedskärningar. Nu skyddar vi grundskolan från det. För oss är det viktigt att skolan ger alla elever möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar nå de uppsatta kunskapsmålen. Förskollärare och lärare behöver därför ges pedagogisk frihet att utforma undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Mer tid för pedagogiskt arbete ska frigöras genom att minska lärarnas administrativa börda. Möjligheterna till läxhjälp ska utvecklas.

I Uppsala kommun ska barn, ungdomar och deras föräldrar i behov av det erbjudas tidiga och förebyggande insatser. Detta område var kraftigt underbudgeterat i de borgerliga partiernas budget från i våras. Vi tillför därför bland annat 10 miljoner kronor för att säkerställa att verksamheten vid Råd och stöd kan fortsätta sitt förebyggande arbete. Det ska finnas tillgång till lättillgänglig information, rådgivning och kvalificerade stödinsatser. Stödinsatserna ska utgå ifrån ett familjeperspektiv med fokus på barns bästa. Vård- och behandlingsinsatser ska präglas av ett barnperspektiv för att stärka barnets rättigheter.

Ett mer målinriktat miljöarbete är nödvändigt. Rent vatten, ren luft, tillgång till parker, natur och åkermark behövs för att Uppsala ska kunna växa och utvecklas. Vi ser klimatomställningen är en av våra viktigaste utmaningar och därför förstärker vi Klimatprotokollet, som är kommunens samverkan med universitet, organisationer och företag i Uppsala. Vi siktar på att Uppsala ska bli klimatneutralt 2030 och klimatpositivt därefter. Uppsala ska genom en hållbar politik prioritera och uppnå alla miljömål.

En omställning till mer moderna och hållbara transportlösningar är nödvändig. Genom smart planering ska fler Uppsalabor gå, cykla och ta kollektivtrafiken till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteterna. De närmaste åren ska vi utveckla kollektivtrafiken med spårväg och göra Uppsala till Sveriges bästa cykelstad.

I budgeten påbörjar vi arbetet mot en mer hållbar stad genom ökade satsningar på bland annat park och natur med 15 miljoner kronor. Vi investerar i vindkraft och förstärker budgeten för ökade ambitioner när det gäller klimat- och miljöarbete. Årike Fyris och Hammarskog blir våra nya naturreservat.

Ett kraftigt ökat bostadsbyggande är en förutsättning för en växande arbetsmarknad och för att komma tillrätta med bostadsbrist och trångboddhet. Vi vill se en tillgänglig bostadsmarknad som öppnar för fler aktörer och medger ett ökat bostadsbyggande. För att möta efterfrågan ska antalet nybyggda bostäder öka till 3 000 bostäder per år under perioden 2015-2018. Minst fyratusen av dessa behöver vara hyresrätter för att tillgodose efterfrågebilden och möta samhällets behov. Utbudet av bostäder som kan efterfrågas av exempelvis unga vuxna och studenter ska öka väsentligt. För att förbättra servicen till medborgarna när det gäller bostadssökande kommer vi att inrätta en bostadsförmedling.

Med vår budget för 2015 visar vi att Uppsala nu styrs av tre feministiska partier. Kommunen kommer genom sina verksamheter och sitt samarbete med andra aktörer, driva ett aktivt arbete för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Ett utökat arbete med jämställdhetsintegrering omfattande samtliga verksamheter, förvaltningar och bolag kommer att ske. Kommunens resurser, medborgarservice och myndighetsutövning ska vara likvärdig oavsett kön.

Marlene Burwick

kommunstyrelsens ordförande (S)

Maria Gardfjell

kommunalråd (MP)

Ilona Szatmari Waldau

kommunalråd (V)

Erik Pelling

kommunalråd (S)

Caroline Andersson

kommunalråd (S)

Rickard Malmström

kommunalråd (MP)