I dag är en historisk dag. Frihet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Nu får även studenterna chansen att uppleva det tack vare att kårobligatoriet i dag avskaffats. Att jag som enskild riksdagsledamot har kunnat påverka politiken bevisar att vår demokrati fungerar.

I årets kårval röstade endast 6,1 procent av Uppsalas studenter, vilket är det lägsta valdeltagandet någonsin i kårens historia. Det vittnar om att studentkårerna saknar den legitimitet som ofta åberopas som ett skäl för kårobligatoriets existens.

Med den nya konkurrenssituationen måste kårerna göra sig attraktiva för sina medlemmar. Jag är övertygad om att dagens avskaffande stärker kårernas legitimitet och ökar möjligheterna till anpassning och förnyelse.

Till i går tvingades 300 000 studenter, två gånger per år, lösa medlemskap i en organisation som gör politiska uttalanden, har en monopolställning i sin bransch och ägnar sig åt verksamheter som endast en minoritet av de tvångsanslutna får del av. Till i går var alla studenter vid svenska universitet och högskolor skyldiga enligt lag att tillhöra en studentkår, i Uppsala och Lund även en nation. De som inte betalt sin avgift har stängts av från undervisningen och nekats rätt till tentamen. Det är en tvångsanslutning som bryter mot föreningsfriheten.

Nationerna i Uppsala är viktiga kultur­bärare för såväl staden som den enskilde studenten. De bedriver en god och gedigen studiesocial verksamhet. Därför har jag arbetat hårt i riksdagen för att trygga nationernas ställning och säkerställa nationernas undantag i skattelagstiftningen vilket är en förutsättning för deras fortsatta verksamhet.

Studenters fria framtid är vår. I och med riksdagens beslut som träder i kraft i dag, 1 juli 2010, värnar vi den grundläggande föreningsrätten när vi befriar studenterna från obligatoriet. Vi skapar förutsättningarna för legitimitet och nya möjligheter för kårer. Vi ökar möjligheterna till ett bättre studentinflytande och vi värnar nationernas fortlevnad.

Ulrika Karlsson
riksdagsledamot (M) Uppsala län
UNT 1/7 2010