Bör nybebyggelse tillåtas i Odinslund? Bör nybebyggelse över huvud taget tillåtas i Uppsalas mest klassiska delar? Det är frågor Uppsalaborna för närvarande har anledning att ställa sig.

I den del av kvarteret Ubbo som gränsar till Odinslund vill nämligen ägaren Stiftelsen Ubbo, med Uppsala studentkår som huvudintressent, uppföra en nybyggnad med forskarbostäder och forskarhotell inklusive kafé, restaurang och hörsal.

Riksintresse

Invid den tänkta byggnaden ligger Trefaldighetskyrkan, Obelisken och den pampiga f d Lindska skolan. I det omedelbara grannskapet finns också Ärkebiskopsgården, Domkyrkan och Gustavianum. Denna solenna miljö är av självklart riksintresse och inte bara en lokal angelägenhet för Uppsala.

Genom Odinslund rör sig varje år ett mycket stort antal turister, svenska såväl som utländska. Som gångstråk mellan de nämnda byggnaderna på vägen till Carolina Rediviva och Slottet är Odinslund som det ser ut i dag en mycket representativ miljö och en del av den klassiska miljö som utgör Uppsalas hjärta.

Att här uppföra bostäder harmonierar inte med områdets officiella karaktär, utformningen må i sig vara aldrig så tilltalande. Vi måste uttrycka vår förvåning över att området över huvud taget förekommer i en diskussion om nybyggnad.

Grönstråk

Platsen för den planerade bebyggelsen uppfattas allmänt som en del av Odinslund, det vill säga som en del av en offentlig parkmiljö. Odinslund ingår i ett sammanhang, där åt det ena hållet Slottsbacken, Carolinaparken och Botan bildar ett i det närmaste sammanhängande grönstråk. Åt övriga håll har Odinslund kontakt med Riddartorget och Universitetsparken. En nybebyggelse av det planerade slaget skulle inverka menligt på en god del av den aktuella parkmiljön ovan vägen och förta det intryck som beskrivits.

I det inre av kvarteret Ubbo finns ett par äldre hus från 1700- och1800-talen, indragna från vägen och den tänkta byggnadstomten. Denna uppfattas i dag som en del av den beskrivna parkmiljön. Husen disponeras av skulptören Staffan Östlund.

Deras användning som ateljé har bidragit till att göra miljön levande utan att störa det officiella intrycket, och de skulpturer som sedan många år finns utställda i parkmiljön framför husen har varit uppskattade av Uppsalaborna. Den äldre bebyggelsen bidrar till parkmiljöns estetiska värde och utgör en liten rest av ett snart försvunnet Uppsala. Genom sin mindre skala utgör husen också en verkningsfull kontrast till den monumentala omgivningen.

Skulle en ny byggnad uppföras vid vägen nedanför dem förloras denna levande aspekt. Därtill förändras Odinslund som helhet genom att parkmiljön, bortsett från en rad alléträd, för ögat begränsas till området nedanför vägen i riktning mot Drottninggatan. Att en gångväg är tänkt att passera mellan husen inne i kvarteret Ubbo, hjälper inte upp detta intryck.

Hanteringen av en miljö som Odinslund är grannlaga, och vi vill gärna tro att Uppsala kommun och övriga berörda instanser är beredda att beakta de synpunkter som här framförs och därmed ta ansvar för en del av Uppsalas rikskända kulturarvsmiljöer.

Skydd mot ingrepp

Sammanfattningsvis anser vi sålunda att en nybebyggelse av det planerade slaget skulle utgöra ett svårt ingrepp i en klassisk miljö av riksintresse, att den klassiska delen av Uppsala för all framtid bör vara skyddad mot ingrepp av denna art, att bostäder i denna offentliga miljö skulle utgöra ett främmande element och rimma illa med områdets officiella karaktär och att parkmiljön i stadskärnan under inga omständigheter bör decimeras.

Mats Wahlberg

Föreningen vårda Uppsala

Monica Wold-Troell

Slottsgatans byalag

UNT 15/6 2004