Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots det har vi fortfarande en lång väg att gå, inte minst i arbetslivet. Endast var tredje kvinna anser att de fullt ut kan göra karriär på lika villkor som sina manliga kollegor, visar en ny undersökning som Unionen låtit genomföra bland landets privata tjänstemän.Dessutom anser bara var fjärde kvinna att arbetet helt och hållet leds och fördelas på ett jämställt sätt.

Det är allvarligt, ett jämställt ledarskap är en förutsättning för en jämställd arbetsplats. Kvinnor tjänar i dag mindre, mår sämre och är mer sällan chefer. Det måste förändras.Det är dina prestationer och din kompetens som ska styra dina möjligheter i arbetslivet, inte ditt kön.

Arbetsgivarna tar ofta den enkla vägen och säger att det beror på bristande intresse hos kvinnorna. Det är fel.Det är inte motivationen som brister. I stället är det andra faktorer som är avgörande för kvinnornas karriärmöjligheter. Och ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna. De måste ta ansvar i såväl ord som handling och aktivt eftersträva en jämn könsfördelning vid rekrytering.

Därutöver måste de i högre grad använda de verktyg som redan finns på arbetsplatserna för att säkerställa att inte kvinnorna förfördelas.

Det handlar bland annat om att:
1. Anta en rekryteringspolicy med en uttalad strävan mot jämnare könsfördelning.
2. Se över kravprofiler ur ett jämställdhetsperspektiv för att undvika könsstereotypa formuleringar.
3. Uppmana både kvinnor och män att söka chefstjänster på arbetsplatsen och säkerställa att ett aktivt föräldraskap inte är ett hinder för chefskap.
4. Främja jämställda karriärvägar genom nätverk och mentorskap samt ta upp frågan om chefs-ambitioner i samband med individuella utvecklingsplaner.

Unionen är Sveriges största fackförbund. För oss är det självklart att kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor. Vi arbetar varje dag på arbets-platserna för att komma till rätta med osakliga löneskillnader och främja ett arbetsliv fritt från diskriminering. Nu utökar vi det arbetet ytterligare. Vi har bland annat tagit fram olika checklistor som riktar sig till arbetsgivarna där de får tips för hur de kan åstadkomma en jämn könsfördelning och jämställda löner.

Vi har också startat en kampanj där vi uppmanar alla som vill att skriva under för ett jämställt arbetsliv. Undertecknarna får därefter ta del av en digital verktygslåda där vi delar med oss av våra bästa råd för hur man kan åstadkomma jämställda arbetsplatser.

Utvecklingen på arbetsmarknaden går framåt, men i alltför långsam takt. En kvinnlig tjänsteman i privat sektor kan till exempel räkna med två miljoner kronor mindre i lön under ett arbetsliv än sina manliga kollegor. Det är oacceptabelt. Och om inget händer så kommer löneskillnaderna mellan kvinnor och män bestå över nästa generation. Så kan vi inte ha det. Vi har alla ett ansvar för att skapa en jämställd arbetsmarknad.

Du ska aldrig missgynnas i karriären på grund av ditt kön, kompetens och prestation måste styra. Det är hög tid för arbetsgivarna att ta jämställdhetsarbetet på allvar.

Det är dags att öka jämställdhetstakten.

Marina Åman
andre vice ordförande Unionen