En orsak är självklart Miljöpartiets goda resultat i EU-valet. En annan är att Miljöpartiet har en framtidsinriktad politik med ett tydligt fokus på jämställdhet, bra skola samt klimatomställning och modern stadsutveckling.

Det är dock beklagligt att Moderaterna ägnar mer tid åt att blåljuga om vår politik än åt att presentera sin egen. Alla politiker har ett ansvar att vara seriösa, lyfta debatten och tydligt visa hur kommunen kan utvecklas.

På de områden som Fredrik Ahlstedt tar upp i sin debattartikel: bostäder, skola och miljö, har Miljöpartiet en lång rad förslag för hur vi vill modernisera Uppsala.

1. Miljöpartiet vill bygga fler bostäder – på rätt ställen.

Alla är överens om att bostadsbristen är skriande. Miljöpartiet har samma ambitionsnivå som Moderaterna vad gäller antalet nya bostäder och tydligare krav vad gäller studentbostäder. Vi vet att det som gör vår kommun attraktiv och levande är att vi har livsmiljöer av klass: naturområden, parker och åkermark för odling är avgörande på både kort och lång sikt. När alliansen vill exploatera Seminarieparken med bostäder säger vi nej eftersom vi tycker att det är fel sätt att låta vår stad växa på. Miljöpartiet vill spara parkerna samt utveckla stadsdelar och kransorter med snabb kollektivtrafik och klimatsmarta bostäder. Vi vill bygga fler bostäder på rätt ställen och på rätt sätt.

2. Miljöpartiet vill ha en bättre skola – pengarna måste användas rätt.

Två av valets viktigaste skolpolitiska frågor är att eleverna måste få mer tid med sina lärare samt att lärarna får högre lön och bättre arbetsvillkor. Det kommer Miljöparitet att driva hårt. Vi värnar det fria skolvalet, samtidigt som vi måste garantera att skolpengen går till eleverna, lärarna och utvecklingen av skolan. I dag kan friskolebolag utnyttja systemet och göra oskäligt höga vinstutdelningar – på samma gång som de snålar in på skolbibliotek, skolsköterskor och lärarlöner. Miljöpartiet vill ändra lagstiftningen för att möjliggöra en mer positiv utveckling av friskolorna och hela skolväsendet. Friskolorna ska också fortsättningsvis kunna drivas i aktiebolagsform, med enda skillnaden att vinstsyftet inte längre ska sättas främst. Det är inte kontroversiellt, utan tvärtom det normala om en tittar på friskolor i andra EU-länder. Fredrik Ahlstedt förespråkar i stället en politik där skattepengar hamnar hos riskkapitalbolag och där överetableringen leder till att kommunala gymnasieskolor tvingas stänga. Det ökar inte valfriheten för eleverna.

 

3. Miljöpartiet har en ambitiös miljöpolitik – det enda realistiska.

Miljöpartiet har en ambitiös miljöpolitik med seriösa mål för utsläppsminskning. Vi vill se nya naturreservat och ett centrum där människorna, inte biltrafiken, frodas. Vi investerar i hållbart byggande, spårvagn, grön teknik med mera. För landsbygden satsar vi på en generös kollektivtrafik samt investerar i en grön omställning av industrin så att den blir långsiktigt konkurrenskraftig. På så vis kan vi hålla oss inom de ramar planeten sätter upp, samtidigt som vi skyndar på teknikutvecklingen och höjer människors livskvalitet och välfärd. Att som Fredrik Ahlstedt passivt förutsätta att ett mantra om ekonomisk tillväxt kommer att klara klimatutmaningen åt oss är både ovetenskapligt och ansvarslöst. Det är talande att det är Uppsalas cykeltrafik och inte utsläppen av växthusgaser som har minskat under hans ledning.

Fredrik Ahlstedt anklagade Miljöpartiet i kommunfullmäktige nyligen för att vara emot utveckling. Det får oss att undra över Moderaternas syn på begreppet.

Alliansens budget prioriterar ned jämställdhet och hållbarhet. När en ska mäta om det går bra för Uppsala, måste en både se till den strikt ekonomiska utvecklingen och till hur jämställd, mänsklig och miljövänlig kommunen är.

Medan Moderaterna skriver debattartiklar med vilseledande anklagelser funderar Miljöpartiet på hur vi ska modernisera Uppsala. Vi vill göra detta tillsammans med er Uppsalabor och jag hoppas att vi ses i valstugan på Stora torget i september eller utanför era lokala handlare under sommaren.

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)