Stockholm och Uppsala har knutits ännu närmare samman. Det ska nu gå enklare att resa med kollektivtrafiken direkt från alla pendeltågsstationer mellan Älvsjö (vissa tider även längre söderut) till Upplands-Väsby, Knivsta och Uppsala. Att pendeltågen också angör Arlanda är oerhört positivt. Flygplatsen och all kringliggande verksamhet utgör en stor arbetsplats och har central betydelse för vår region.

Men för att pendeltågen ska fylla sitt syfte måste tillförlitligheten öka. Brister i tidhållning och störningsinformation är tillsammans med tilltagande trängsel de tydligaste orsakerna till bristande kundnöjdhet hos dagens pendeltågsresenärer.

Trafikbeställaren och operatörerna har ett mycket stort ansvar för att pendeltågen ska gå i tid. Men över 75 procent av alla störningar och förseningar i tågtrafiken orsakas av problem i Trafikverkets infrastruktur. Det ankommer på den politiska ledningen av Stockholms och Upplands lokaltrafik att tillsammans med operatörer se till så att tåg och resenärsinformation fungerar bättre än idag. De kraftiga störningarna till följd av brister i spår, signaler och växlar måste dock Trafikverket och dess politiska ledning ta på betydligt större allvar än i dag.

När Trafikverket lovar att banarbeten vid Södertälje ska bli klara en viss tid så blir de inte det. När Trafikverket lovar att en helgavstängning ska avslutas i tid för att måndagspendlarna ska komma i tid till jobbet så sker inte det. När Trafikverket lovar att snöröjning och underhållsarbete ska fungera bättre så kan vi bara konstatera att det inte är tillräckligt. Vi anklagar inte enskilda tjänstemän och entreprenörer för att göra ett dåligt jobb – tvärtom vet vi hur hårt de sliter för att under rådande omständigheter få trafiken att fungera. Vi menar att infrastrukturministern och den verkställande ledningen för Trafikverket har ett ansvar för varför pendeltågstrafiken har blivit ett sorgebarn i kollektivtrafikutbudet. Citybanans färdigställande om fem år är avgörande för att förbättra situationen, men det duger inte att bara flytta getingmidjan. I enlighet med ingångna avtal krävs en snabb utbyggnad till fyra spår även Tomteboda-Kallhäll inklusive en lösning genom Sundbyberg.

Behoven av fungerande arbetspendling är stora och växande, inte minst på grund av befolkningsökningen. De sju Mälardalslänen inklusive Gävleborg och Östergötland har i dag 3,9 miljoner invånare och kommer att öka till 5 miljoner år 2050. Inpendling till Stockholm sker idag från landets samtliga kommuner och kommer att öka kraftigt. 160 000 personer kommer 2050 att varje vardag pendla in till Stockholm bara från de kringliggande länen.

Klarar vi inte bostadsbyggandet i Stockholm och Uppsala kommer inpendlingen till våra större städer att vara ännu större. Enligt myndigheten Trafikanalys kostar förseningar och störningar i trafiken redan nu omkring 6 miljarder (!) kronor årligen. Trots stora satsningar räknar de med fler flaskhalsar år 2030 än i dag, både på vägar och spår.

Infrastrukturen och fungerande trafikering i regionen har stor betydelse för landet som helhet om vi ska klara tillväxten och den internationella konkurrensen. Stockholm och Uppsala med våra lärosäten och näringsliv konkurrerar inte i första hand med andra svenska städer utan med andra europeiska städer. Går det bra för huvudstadsregionen så går det bra för Sverige. För att klara våra utmaningar om ökad rörlighet och minskade transportutsläpp så måste vi utöka och förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken.

Pendeltågstrafiken mellan Stockholm och Uppsala är en enorm satsning som genomförts i full politisk enighet. Vi skulle önska att även kravställandet på regeringen skulle kunna ske i full politisk enighet. Det är dags för Moderaterna i våra län att släppa den hovsamma inställningen till regeringen. Arbetspendlarna kräver fungerande pendeltågtrafik!

Erika Ullberg
2:e vice ordförande (S) SL och trafiknämnden Stockholms län
Börje Wennberg
2:e vice ordförande (S) kollektivtrafiknämnden Uppsala län
UNT 24/1 2013