I enkät efter enkät bland Uppsalabor och -besökare är det Uppsalas grönska som framträder som stadens mest uppskattade attribut.

En nästan religiös förtätningspolitik håller nu snabbt på att avveckla denna grönska. Vi i Centerpartiet anser att Miljöpartiets och Socialdemokraternas förtätningspolitik går för långt.

De återkommande försöken att exploatera Seminarieparken är talande exempel på detta. Vi anser att människors hälsa och välbefinnande måste vara vägledande för hur vi bygger ut och utvecklar vårt samhälle. Seminarieparken borde inte behöva skyddas av en domstol. Centerpartiet driver sedan länge att kvarteret Seminariet ska vara en rekreations- och kulturpark för Uppsalabor och besökare, i synnerhet för de drygt 20 000 människor som bor i Luthagen och Svartbäcken.

Artikelbild

| Stefan Hanna.?

Seminarieparken är en grön yta med stora kulturhistoriska värden. Det vore oansvarigt att inte skydda och utveckla denna gröna kulturskatt till en rekreations- och kulturpark som kraftigare befäster Uppsala som Carl von Linnés svenska inspirationskälla.

Seminariemiljöer med trädgårds- och idrottsanläggningar var en gång vanliga i Sverige, men då många städer byggt bort sina seminarieträdgårdar så är den i Uppsala numera unik.

Av de folkskoleseminarier som byggdes enligt 1914 års seminariestadga är seminariet i Uppsala det enda som finns kvar med sin ursprungliga yta och plan. Planen innehöll en tomt om minst fyra hektar för att inrymma park, trädgård, lekplan och idrottsplan. Parken är ett fönster in i dåtiden, som visar upp det bildningsideal den undervisningsmiljö som rådde för hundra år sedan. I en stad som gärna lyfter fram kunskapens och bildningens värden borde denna historiska berättelse skyddas, inte byggas bort. Ett bildnings- och folkhälsoideal som riktade sig till alla invånare som nu kan tjäna som en viktig och allmän park för alla. Det finns redan alltför många värdefulla stadsmiljöer som förpassats till historien. Därför kämpar vi för att Seminarieparken inte ska bli ihågkommen som något vi ångrar att vi lät förstöra, förblindade av att till varje pris exploatera staden.

Luthagen och Svartbäcken gen­omgår en långtgående förtätning, precis som i princip i alla andra delar av Uppsala.

I ljuset av detta är bevarandet och utvecklandet av Seminarieparken inte bara ett riksintresse, utan också ett starkt lokalt folkhälsointresse som borde tas på stort allvar av fler än oss i Centerpartiet.

Närheten till Fyrishov skapar även förutsättningar för Seminarieparken att använda som en grön oas av fler än bara Uppsalaborna, om den utvecklas och görs till en ännu mer attraktiv parkmiljö. Centerpartiet ser gärna att delar av Fyrishov utvecklas till ett friskvårds- och rekreationscenter med särskilt fokus på våra äldsta invånare. Rekreations- och rehabiliteringsmöjligheterna på Fyrishov blir ännu större om de kombineras med rekreations- och kulturvärdena i Seminarieparken.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna låtsas som att de lyckats få fram en väl avgränsad bostadsexploatering i parken. Sanningen är att Mark- och miljödomstolen satte stopp för deras tidigare planer på att hårdexploatera parken.

I domen kan man bland annat läsa att ”det ligger i hela rikets intresse att bevara och utveckla parken i sin helhet”.

Således är det inte osannolikt att också Miljöpartiets och Socialdemokraternas nuvarande förslag kommer att stoppas.

Även om marken är köpt på spekulation anser vi att kommunen kan visa sin goda vilja och erbjuda fastighetsägaren alternativa byggplatser i utbyte mot att kommunen får ta över parken inklusive utvecklings- och skötselansvaret. Den typ av bostäder som föreslås i det nya exploateringsförslaget skulle passa utmärkt i Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. Vi föreslår att vi börjar med Almunge där det redan finns ett väl utbyggt vatten- och avloppssystem.

Stefan Hanna, kommunalråd (C), Karin Ericsson, ledamot (C) plan- och byggnadsnämnden, Jonas Petersson, tillträdande 2:e vice ordförande (C) gatu- och samhällsmiljönämnden, Freija Carlstén, suppleant (C) Uppsala Kommuns Fastighets AB, Simon Öhlmér, ersättare (C) gatu- och samhällsmiljönämnden