Ärna flygplats är i dag en av få rent militära flygplatser i Sverige. De infrastrukturella investeringarna på Ärna har gjorts för det militära försvaret. Sedan F 16 lades ned 2003 används Ärna för försvarets incidentberedskap, transportflyg och viss helikopterverksamhet. Flygplatsen ska dessutom kunna användas som tillfällig bas vid en beredskapshöjning.

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd att bedriva flygplatsverksamhet vid Ärna. Ansökan omfattar befintlig militär och civil flygverksamhet samt en utökad civil flygverksamhet genom att kommersiell linjeflygfart tillåts.

I sin samlade bedömning av ärendet finner regeringen att den utökade civila flygverksamheten ska tillåtas och beslutar därför i dag om att avslå de överklaganden som lämnats in.

Närheten till Stockholm gör Ärna till en strategiskt viktig flygplats både ur militärt och civilt perspektiv. En samlokalisering av militär och civil flygverksamhet på Ärna kan ge stora samordningsvinster. Samutnyttjanden av detta slag finns redan på Ronneby och Luleå/Kallax, vilka båda är militära flygplatser upplåtna för civil trafik. Ett liknande exempel är Visby, som omvänt är en civil flygplats öppen för militär flygtrafik.

Genom samlokalisering av en utökad civil flygverksamhet med den befintliga militära flygverksamheten kan de samhällsinvesteringar som gjorts på Ärna utnyttjas effektivare, vilket är till gagn för samhället sammantaget.

Flygplatsen utgör även en stödresurs till det civila samhället i form av möjlig landningsplats för ambulans- och polisflyg samt som bas för Akademiska Sjukhusets intensivvårdshelikopter. I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen att Försvarsmakten får i uppdrag att stödja Polisen med helikoptrar för transporter av bland annat Polisens nationella insatsstyrka. Stödet för polisiära insatser är tänkt att ges i samband med terrorism eller annan grov brottslighet.

I den utredning som föregick regeringens förslag lyfts Ärna fram som ett alternativ för tillfällig basering av helikopterstödet. Detta skulle kunna bli aktuellt vid insatser för att skydda kritisk infrastruktur som exempelvis kärnkraftsanläggningarna i Forsmark.

En breddad användning av en redan stor samhällsinvestering som Ärna är både lämplig och önskvärd ur samhällsekonomisk synpunkt. Om den civila flygverksamheten utökas, kan de resurser som redan tagits i anspråk utnyttjas på ett mer effektivt sätt samtidigt som kostnaderna delas på fler aktörer.

När regeringen nu avslagit de överklaganden som lämnats in, är det upp till lokala och regionala aktörer att i samverkan med ansvariga myndigheter arbeta vidare med frågan.

Lena Ek miljöminister (C)

Karin Enström försvarsminister (M)

UNT 14/11 2013