Redan 1994?1998 var vi nära att kunna säkerställa ett bevarande av landskapet runt Fyrisån, med framtagandet av underlag för att inrätta Sveriges andra nationalstadspark. Men i sista­ stund förlorade MP möjlighet att bilda majoritet för ett sådant beslut. I den nya majoritetsuppgörelse som MP, S och V träffade efter valet 2002 återuppväcktes planerna, men då i form av en naturreservatsbildning.

Arbetet med att få klart naturreservatsbeslut för Lunsen och Stadsskogen tog dock tid, och först när dessa naturreservat var inrättade kunde processen för Årike Fyris ta full fart. 2006 fanns emellertid ett färdigt beslutsunderlag. Det återstod bara ett fullmäktigebeslut när majoritetsskiftet medförde att beslutsunderlaget drogs tillbaka. Hela tiden under mandatperioden har det sagts att efter några smärre justeringar ska ett naturreservat klubbas. Men beskedet från Allianspartierna är nu att den krympta reservatsbildningen ska underställas en ny remiss i höst.

Det är både en oroande och onödig process. De remisser som genomförts måste anses vara tillräckliga, och blir resultatet att det skyddade området ska krympas går omistliga värden om intet. Låt fullmäktige i stället fatta beslut om såväl naturreservatsbildning som översiktsplan i enlighet med den tidigare ambitionsnivån och med hänsyn taget till de avgränsningar som krävs för att Linnes vetenskapliga arbete ska kunna antas som Unescos världsarv.

Att Uppsala har möjlighet att komma med på Unescos världsarvslista är en chans som inte får spelas bort för att andra intressen riktar lystna blickar mot olika typer av exploateringsmöjligheter inom Årike Fyris.

Det räcker inte att fullmäktige uttalar medvetenhet kring intressekonflikterna. Översiktsplanen måste vara mycket tydlig på att de buffertzoner Unesco kräver respekteras!

Maria Gardfjell
tillträdande kommunalråd (MP)
Niclas Malmberg
kommunalråd (MP)
UNT 19/5 2010