Att spårvagn är både klimatsmart och rymmer många passagerare känner de flesta till. Moderna spårvagnar är samtidigt bekväma och snabba, och attraherar bilister att välja kollektivtrafiken i stället för bilen på ett helt annat sätt än vad till exempel busstrafik gör. För att nå målen om ökad kollektivtrafik som landstinget satt upp är därför spårvagn i Uppsala absolut nödvändigt.

Mindre känt är kanske spårtrafikens stadsbyggnadsmässiga fördelar. Spårvagn tar mindre plats av stadsutrymmet än busstrafik och frigör därför gaturum åt gångtrafikanter och cyklister.

Med spårvagn har vi därför goda förutsättningar att öka stadens bilfria rum. I anslutning till de nya hållplatserna blir det samtidigt möjligt att förtäta med såväl bebyggelse som, stadsdelscentrum, handel och service. Spårdragningen blir en garant för fortsatt verksamhet och utveckling under flera årtionden framåt.

Artikelbild

Miljöpartiet vill att Uppsala ska växa på ett klimatsmart sätt. Vi vill modernisera Uppsala med en hållbar stadsutveckling. Redan i dag är trafikvolymerna sådana att spårtrafik är motiverat. Även om bussar kommer att fortsätta behövas, finns det inte plats i stadsmiljön att täcka framtidens behov med enbart fler bussar. I centrum och i de mest trafikerade stråken behövs därför spårvagnen.

För åtta år sedan var Miljöpartiet ensamt om att driva frågan om modern spårtrafik i Uppsala. I dag är bara FP och SD emot.

Även Uppsalaborna är positiva till att satsa på spårvagn och förutsättningarna för att Uppsala kommun under nästa mandatperiod ska ta ett beslut om att investera i spårtrafik är mycket goda. Men det räcker inte med att Miljöpartiet enbart tar plats i kommunledningen. Spårtrafikfrågan berör i lika hög grad landsting och riksdag.

Ansvaret för kollektivtrafiken i länet ligger numera under landstinget. Men i landstinget har flera av partierna som i kommunen ställt sig positiva till spårväg en mer otydlig politik.

Artikelbild

| Johan Edstav och Maria Gardfjell, båda MP

Detta riskerar att vilseleda väljarna. Trots att alla partier i Uppsala är överens om att pengar från staten är en förutsättning för att klara att bygga för spårvagn är Miljöpartiet dessutom det enda partiet i riksdagen som avsatt dessa pengar i sin nationella skuggbudget.

Spårvägsprojekt har alltid visat sig ha stor samhällsekonomisk nytta. Man kan inte utifrån schablonberäkningar av kostnader dra några förhastade slutsatser. Kostnader måste alltid ställas i relation till den stora nytta som mer klimatsmart och effektiv kollektivtrafik innebär.

Att staten medfinansierar spårtrafik i Uppsala borde vara lika självklart som att staten bidrar till utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm.

Miljöpartiet är alltså det enda parti som på alla tre nivåer konsekvent har tagit ställning för en modern kollektivtrafik med spårtrafik i Uppsala.

Det betyder att den som vill vara säker och rösta för en modernisering av Uppsala med spårvagn ska tänka till i alla tre valen.

Med grönt maktskifte i såväl kommun, landsting och regering kan viktiga investeringsbeslut tas under mandatperioden och spårvagnen rulla före 2020.

Vägvalen i trafikpolitiken står mellan en utveckling där vi satsar rejält på snabbare kollektivtrafik eller en fortsatt utveckling med fler bilvägar och bilbroar över Fyrisån.

För klimatets skull måste politiken lägga resurserna där de ger mest nytta. Att föra över trafik från väg till spår är avgörande för att snabbt minska koldioxidutsläppen. Det är i storstäder, som Uppsala, som den möjligheten är allra bäst.

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)

Johan Edstav, landstingsråd (MP)

Niclas Malmberg , riksdagskandidat (MP)