Vi har en anhörig med grav utvecklingsstörning och som därmed är omsorgstagare enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hon klarar sig inte alls själv. Men med rätt hjälp kan hon ha ett fullvärdigt liv i gruppbostad och med daglig verksamhet.

Med tillräcklig bemanning och kompetent personal, som till exempel kan teckenspråk, kan hon ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv utifrån sina egna förutsättningar, enligt lagens andemening. Men kommunens kortsiktiga – och omänskliga – tänkande slår mot samhällets allra svagaste.

Det började redan förra mandatperioden, och den rödgröna majoriteten fortsätter på den inslagna vägen. Den förra mandatperiodens borgerliga styre upphandlade driften av vår anhörigas gruppbostad samt 16 andra boenden. De sålde ut verksamheten till den privata utförare med lägsta anbudet, vilket blev Frösunda Omsorg AB som drivit verksamheten i snart fyra år. Kontraktet löper ut hösten 2018.

Vi anhöriga såg snabbt att verksamheten på gruppboendet inte fungerade lika bra som tidigare. Personalen gjorde ett fantastiskt jobb utifrån sina förutsättningar, men de var för få. Flera sjukskrevs eller slutade på grund av hög arbetsbelastning och personalomsättningen ökade. Risken ökar då för att boendet inte kan ge fullgod omvårdnad och stimulans och att de boende tappar de små färdigheter som de ändå besitter.

Trots att driften läggs ut på privata företag, ligger ansvaret kvar på kommunen att bevaka att verksamheten följer lagen och att företaget gör vad det lovat i avtalet. Detta ställer kostsamma krav på kommunen. Det är dyrt att följa upp och inspektera att de privata verksamheterna lever upp till utlovade kvalitetskriterier.Vår erfarenhet är att kommunen saknar rutiner och resurser för detta.

I våras märkte vi anhöriga att kvaliteten på gruppboendet försämrats ytterligare och uppmärksammade kommunen på det. Vid en oanmäld inspektion i slutet av sommaren upptäcktes att företaget inte levde upp till utlovad personalbemanning. Det var för lite personal, vilket bland annat medfört att de boende nästan inte fått göra någon utflykt under hela sommaren. Såvitt vi vet hade förvaltningen aldrig tidigare under de fyra åren med privat utförare kommit ut oanmäld och granskat verksamheten.

Nu när avtalet går ut fanns chansen att tänka om. Vi hade hoppats och trott att kommunen skulle välja att ta tillbaka verksamheten och driva den i egen regi. Till vår besvikelse har omsorgsnämnden – med nuvarande rödgröna majoritet i spetsen – beslutat att vår anhörigas gruppboende, och 18 andra gruppboenden, ska upphandlas. Nämndens avsikt är att alla ska drivas av privata utförare med start hösten 2018.

Av handlingen som nämnden hade som underlag för sitt beslut framgår tre saker:

•Upphandlingen görs för att spara pengar. Kommunen vill till och med pressa kostnaderna ännu mer än man redan gjort.

•Beslutet handlar om 24 boenden, där nämnden behåller fem stycken i kommunal regi och 19 läggs ut på upphandling till privata bolag. Fler privatiseras alltså nu än under den borgerliga mandatperioden.

•Främsta orsaken till kommunens val att behålla fem boenden i egen regi, är att lokalerna är så dåliga att bedömningen gjordes att en privat utförare inte skulle få tillstånd för verksamheten från Inspektionen för vård och omsorg.

Vi anhöriga är djupt oroade över omsorgsnämndens beslut att sälja ut gruppboenden. Lägre kostnader betyder mindre pengar till verksamheten och i slutänden risk för lägre personaltäthet och därmed sänkt kvalitet. Hur tror kommunen det kan bli en bra verksamhet om de samtidigt hoppas på att spara pengar på upphandlingen?

Hur tänker kommunen kontrollera att de privata utförarna lever upp till vad de lovat i anbud och avtal – särskilt då kommunen inte gjort ett enda oanmält besök tills vi anhöriga larmade? Hur menar kommunen att våra anhöriga ska få goda levnadsvillkor och möjlighet att leva meningsfulla liv, när enda avsikten med nämndens beslut är att spara pengar?

Gunhild Bergsten Wärnsberg
Hans Wärnsberg
Jonas Wärnsberg
Svante Monie
Christina Lindahl