REPLIK. Organisationsförändringar löser inte problem om problemen handlar om ledningars oförmåga eller ovilja att genomföra beslut. När det finns en tydlig politisk majoritet och när verksamheter som är beroende av varandra samarbetar är den politiska styrningen stark i Uppsala. Det är för mig en självklarhet att den nya stadsdirektören kommer att se över nuvarande organisation och sannolikt föreslå förändringar som bidrar bättre till måluppfyllelser.

Rop efter organisationsförändringar vittnar mest om okunskap och inte om politikens förmåga att påverka. Ingen organisation i världen kan leverera bra resultat om ledningarna är inkompetenta eller om de inte vill genomföra beställda uppdrag. I en politiskt styrd organisation måste politiker inse att det ständigt krävs politiska majoriteter för att kunna genomföra något. Om politisk tydlighet och majoritet saknas leder det självklart till att tjänstemän styr verksamheten. Oavsett hur man väljer att organisera en verksamhet krävs att människor kommunicerar och försöker komma överens.

Det gäller även inom politiken. Om politiker som sitter i viktiga uppdragsnämnder inte känner att de kan påverka vad som händer inom en av kommunen styrda produktionsverksamheter är det ett tydligt uttryck för att de inte kan tala med varandra. Både uppdragsnämnder och produktionsstyrelser leds av politiker och de leds av de partier som gemensamt lyckats bilda en majoritet. Många av de politiker som uttalar sig om behov av organisationsförändringar saknar både omfattande chefserfarenhet och praktisk erfarenhet av att i ledande ställning vara en del av en större organisation. Det är givetvis olyckligt eftersom vi förväntas leda verksamheter som är stora och komplexa.

Eftersom Uppsala kommun nu har en ny stadsdirektör är det självklart att han kommer att se över hur organisationen stödjer kommunfullmäktiges, Nämnders och styrelsers målsättningar och uppdrag. Om större förändringar anses krävas för att bättre nå uppsatta mål är jag säker på att stadsdirektören inom ett halvår kommer att presentera förändringsförslag till kommunstyrelsen.

Uppsala kommun har utmaningar med kostnadsutvecklingen och det pågår ett omfattande arbete för att säkerställa att kommunens ekonomi kommer i balans. Samtliga verksamheter måste ständigt utvecklas för att effektivt klara av sina uppdrag. Nya arbetsformer och en hårdare prioritering av verksamhetens innehåll krävs ständigt för att våra skattepengar ska ge oss invånare rimlig service och det stöd vi har rätt till. Välfärdens kärna är vår prioritering och det är självklart redan i dag så att huvuddelen av våra skattepengar går till barnomsorg, skola, stöd till funktionshindrade, försörjningsstöd, äldreomsorg och vård. Eftersom välfärdens kärna redan idag får ekonomiska resurser som motsvarar över 85 procent av våra tillgängliga ekonomiska resurser är det förbättringar inom dessa områden som är avgörande för en långsiktigt hållbar ekonomi. För att bättre klara en god ekonomisk hushållning anser jag att politikens nyckeltalsstyrning av verksamheten måste bli mycket bättre

Centerpartiet har sedan länge drivit att våra skolor skall vara så självstyrande som möjligt. Vi fortsätter att verka för den utvecklingen. Vi tycker att det är en självklarhet att alla skolprogram och varje skola har en styrelse eller ett rådgivande organ som är sammansatt av representanter från framtida möjliga arbetsgivare, lärare, elever, föräldrar, övrig personal och under ledning av rektor. En organisationsmodell som delegerar mycket ansvar och befogenheter närmast verksamheten har bästa möjlighet att både driva verksamheten framgångsrikt och att klara ekonomiska ramar.

Det är viktigt att kommunen tillämpar en organisationsprincip för nämndstyrd verksamhet och en för bolag och producerande verksamheter. Det är viktigt både för att den löpande verksamheten ska vara effektiv men också för att kommunens verksamheter tydligt ska kunna förstås av omvärlden. Det är alltid viktigt att skilja på rollerna att beställa och att utföra.

En organisation måste ständigt förändras för att uppfylla sitt syfte. Det är löjligt att som Gardfjell tro att man vart fjärde år kan genomföra omfattande organisationsförändringar som löser större problem. I grunden handlar framförallt organisationsproblem på bristande ledarskap och då är det den frågan som ska vara i fokus. Återigen utgår Centerpartiet ifrån att den nya stadsdirektören kommer att presentera förslag på eventuella förbättringar för att kommunen ska nå sina uppsatta mål.

Stefan Hanna
kommunalråd
UNT 17/4 2013