Den skolpolitiska debatten har den senaste tiden med all rätt fokuserat på frågan om arbetsro och studiero i klassrummet. Arbetsmiljöverket, lärarfacken och senast Skolverkets enkät bekräftar att hot och våld mot lärarna ökar i skolan.

Liberalerna har också lyft frågan om lärarnas befogenheter och att allt fler lärare avstår från att ingripa mot stöket av rädsla för att bli anmälda, men också att det behövs förtydliganden i lagstiftningen för att slå fast att det är lärarna som bestämmer i klassrummet, inte elever eller deras föräldrar.

För riksdagen blir också skolmyndigheternas underlag och statistik särskilt viktiga. Våra uttalanden, bedömningar och förslag ska självfallet basera sig på fakta. I den viktiga frågan om arbetsro i klassrummet och i skolan råder det snart förvirring och osäkerhet, inte kring att stöket ökar i skolan, men hur stort detta problem är. Liberalerna reagerar därför nu på att inte bara Skolinspektionen utan även Skolverket undersöker frågan om studiero och trygghet.

Det som ytterligare komplicerar det hela är att Skolverkets slutsats inte överensstämmer med den bild och de slutsatser Skolinspektionen redovisade för en månad sedan. Detta framkom tydligt när Skolverket nyligen presenterades sin senaste enkät i riksdagens utbildningsutskott.

Enligt Skolinspektionen, som Liberalerna väljer att använda som underlag och som baserar sig på 192 263 svar från elever, föräldrar och lärare, står det klart att allt fler lärare lägger allt mer tid av sin undervisning på att upprätthålla ordningen i klassrummet. Det framkommer också att hela sex av tio elever svarar att de störs av andra elever i undervisningen, att fler känner sig otrygga i skolan.

Skolverket däremot, som totalt fått svar av 1 500 lärare och 4 200 elever i enkäten ”Attityder till skolan” konstaterar att visserligen är stöket ett problem, men att den generella bilden ser bra ut och att drygt sex av tio elever upplever att de har arbetsro på de flesta eller alla lektioner i skolan. För den som läser Skolverkets lilla undersökning blir bilden väldigt positivt och att en majoritet av eleverna faktiskt inte bara trivs i skolan, utan att de också upplever arbetsro.

För den som läser Skolinspektionens mycket omfattande granskning är slutsatsen det motsatta – att en majoritet av eleverna störs i klassrummet, att skolorna brister i arbetet med sina ordningsregler.

Min uppmaning till regeringen som styr skolmyndigheterna är att omgående granska samt förtydliga deras uppdrag. Vi behöver inte ha två skolmyndigheter som granskar, det räcker med Statens skolinspektion.

Skolverket måste renodlas, den ska fokusera på sitt kärnuppdrag, att ge råd och stöd samt rekommendationer till landets skolor och rektorer- men också säkerställa viktiga kompetenssatsningar.

Roger Haddad

skolpolitisk talesperson (L), vice ordförande i Utbildningsutskottet