Ränteavdragen för privatpersoner uppgår till cirka 30 miljarder kronor årligen. Summan har de senaste 15 åren varierat mellan dryga 35 miljarder ner till knappa 20 miljarder, allt enligt SCB:s statistik.

Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun anser att ränteavdragen ska slopas helt. Detta skulle frigöra resurser till betydligt mer angelägna saker.

Som det är nu så gynnas storstäderna och de högavlönade allra mest av den avdragsmodell som finns i dag, där 30 procent av räntesumman upp till 100 000 kronor får dras av i deklarationen, därefter får 21 procent dras av utan begränsning uppåt.

Tittar man hur ränteavdragen fördelas, så visar statistiken bland annat följande, siffror från SCB:

År 2012 var det genomsnittliga ränteavdraget i Sverige 4 350 kronor per person över 20 år.

Högst ränteavdrag hade invånarna i Danderyd, med i genomsnitt drygt 11 300 kronor per person. Av de nio kommuner där ränteavdraget var högre än 8 000 kronor ligger sju i Stockholmsområdet och två i Skåne. En orsak till att befolkningen i storstadsområden har höga ränteavdrag är att det finns en stark koppling mellan ränteavdragets storlek och bostadspriserna.

Lägst ränteavdrag hade tio kommuner i Västerbotten, Norrbotten och Dalarna. Där var beloppet under 2 000 kronor.

Statistiken visar en tydlig bild av hur ränteavdragen nyttjas.

Storstadsområden är kraftigt gynnade och även om statistiken inte separerar kommuner mellan centralort och småorter/landsbygd, så är det nästintill säkert att en stor skevhet och ett gynnande av centralorterna sker i nästan alla kommuner.

För att ta ett exempel är villor och bostadsrätter i Uppsala stad väldigt mycket dyrare än utanför staden. Skillnaderna ökar ju längre ut från staden man kommer. Med andra ord gynnas stadsborna återigen av detta. Även högavlönade tjänar mest på detta avdrag, enligt statistiken.

LPo Uppsala ser med oro på risken för att bostadsbubblan ska spricka. Den stimulans till ökad prisstegring och den hets in mot storstadsområdena, som ränteavdragen innebär måste brytas. Risken för skenande statsutgifter vid en räntehöjning är också en parameter värd att ta i beaktande. Om exempelvis räntan skulle fördubblas kommer ränteavdragen att följa efter, men sannolikt inte riktigt fördubblas, då fler skulle nå gränsen på 100 000 och därmed endast åtnjuta 21 procent avdrag på summan över 100 000.

Sammantaget så ser LPo Uppsala många fördelar med ett slopat ränteavdrag för privatpersoner.

Det frigör resurser som gynnar storstadsområdena, till andra viktiga reformer som kan jämna ut klyftorna i landet.

Det kommer dämpa den osunda prisstegringen i storstadsområdena.

OECD kom med sin rapport 9/2–17. Här pekar man ut bland annat ränteavdraget, som man rekommenderar Sverige att ta bort.

Riksbankchefen vädjar i en artikel i Dagens samhälle 27/10 2016 till politikerna att ta bort ränteavdraget.

Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun, har antagit detta på vårt lokala årsmöte12/2 -17. Det är vidarebefordrat till riksorganisationens landsbygdsmöte 22/4 i Svenljunga. Vår förhoppning och ambition är att vi blir det första rikstäckande parti som vågar ta i denna laddade fråga.

Sannolikt kommer läget, med så extremt låga räntor som det är nu, aldrig bli bättre. Går räntorna upp igen kommer det bli betydligt mer kännbart för såväl den enskilde som för

staten.

Vågar eller vill något av riksdagspartierna ta rygg på oss?

Claes Littorin, ordförande Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun