Uppsalas gator och torg måste bli tryggare. Integrationen ska gå snabbare. Vi ska fortsätta vara ledande i klimatomställningen. För oss går fler lärare i Uppsalas skolor före sänkta skatter. Det här är våra prioriteringar i budgeten för Uppsala kommun för 2019.

Uppsalas gator och torg måste bli tryggare. Vi behöver ta krafttag mot otryggheten och utökar därför satsningen på trygghetskameror, ordningsvakter och fler vuxna på stan med stadsvärdar och nattvandrare. För att på allvar få bort grogrunden till kriminaliteten behövs också en bättre skola och sociala insatser. Vi tar nu nästa steg i uppbyggandet av Uppsala ungdomsjour. Med förebyggande arbete riktat mot mellanstadieelever, utbyggd avhopparverksamhet och breddning av ungdomsjourens arbete på landsbygden kan samarbetet mellan kommunen och polisen bli effektivare. Vi tar också krafttag för att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Integrationen ska gå snabbare. Alla Uppsalabor som kan jobba ska jobba. Förutom att jobbet är viktigt för individen bidrar också känslan av att vara med och bygga Uppsala starkare till en bättre sammanhållning. Genom att sysselsätta människor hjälper vi dem att välja rätt väg och att stå på egna ben. När en förälder till en tonåring går från arbetslöshet till ett jobb och en lön får tonåringen ett bevis på samhällets möjligheter. Därför satsar vi på samhällsjobb så att ytterligare hundra Uppsalabor kan gå från bidrag till arbete under nästa år. Vi utökar också satsningen på extratjänster samt jobbspår för nyanlända med låg utbildning.

Vi ska fortsätta vara ledande i klimatomställningen för ett fossilfritt Uppsala till år 2030 och för att bli klimatpositivt till år 2050. Nu ska vi ställa om samhället tillsammans för att rädda klimatet. Vi satsar på hållbara transporter med spårväg och fler cykelstråk. För att öka tillgängligheten för rekreation vill vi inrätta fler natur- och friluftsreservat. Genom ett modernt naturvårdsarbete ska vi värna stadens gröna områden både för den biologiska mångfalden och Uppsalabornas välbefinnande.

För oss går fler lärare i Uppsalas skolor före sänkta skatter. En bra förskola och skola är helt avgörande för varje barns utveckling och för att bygga samhället starkt. Vi vill att Uppsalas skolor ska präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Sedan 2014 jobbar ytterligare 100 lärare i Uppsala kommuns grundskolor och 300 fler medarbetare i våra förskolor. Men det räcker inte. För att kunna anställa mer personal och se till att de bästa lärarna jobbar i Uppsala satsar vi på höjda lärarlöner, fler utvecklings- och karriärmöjligheter och fortsätter vår satsning på jämställda löner.

Vi bygger för sammanhållning. Vi ska utveckla Uppsalas landsbygd med servicepunkter, bostadsbyggande och pendlarparkeringar. Med fyra spår till Stockholm kan vi bygga bort bostadsbristen och segregationen, skapa tusentals jobb och minska trängsel. Men trots ökat bostadsbyggande har många det tufft på bostadsmarknaden. Vi satsar därför på fler billiga hyresrätter med investeringsstöd, att bygga bort bristen på LSS-bostäder, boenden för Uppsalas äldre och att bekämpa hemlösheten.

Ett starkare samhälle är ett tryggare samhälle. Om Uppsala håller ihop och jobbar tillsammans kan vi ta itu med samhällsproblemen. För oss går det före nya stora skattesänkningar.