Vi får signaler om att alltfler barn och ungdomar mår psykiskt dåligt. Från skolan, elevhälsan, föräldrar och ungdomar framkommer uppgifter om ökad stress och psykiska besvär som oro eller ängslan. Sådan psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett varningstecken som senare kan leda till psykisk sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor.

Den ökning av psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler behöver psykiatrisk vård med konsekvensen att de kan få försämrade möjligheter att etablera sig i samhället. På sikt kan en ökande grupp av psykiskt sjuka barn och ungdomar utgöra ett växande folkhälsoproblem.

Samtidigt som fler unga mår dåligt och är i behov av vård sviker sjukvården. Från att ha haft ett läge där alla ungdomar fick komma till barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar så har vi i dag en situation där endast två procent kallas in på besök.

Vi kristdemokrater anser att nuvarande situation är helt orimlig. Till skillnad från det nuvarande rödgröna styret så vill vi åtgärda problemen och har konkreta förslag.

Vi vill avlasta skolornas elevhälsa. Elevhälsans uppdrag ska vara att stödja barn och ungdomar ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ge ungdomar ”verktyg” för att må bättre. På så sätt kan skola och elevhälsa verka för en god psykisk hälsa hos ungdomar. De basutredningar som elevhälsan i dag utför, för att barn och ungdomar ska remitteras till specialistvård såsom BUP, bör flyttas till vårdcentralerna.

Vi anser att basutredningar är en del av vården och bör därför genomföras av regionen snarare än elevhälsan och skolan. På det sättet avlastas också barn- och ungdomspsykiatrin.

Genom att ge vårdcentralerna ett uppdrag att arbeta med de ungdomar som har mindre allvarliga problem avlastas barn- och ungdomspsykiatrin vilket gör att de ungdomar som är i behov av specialistvård faktiskt kan få det i tid.

Därför vill vi utveckla vårdkedjan elevhälsa-vårdcentral-BUP. Då kan elevhälsan fokusera på hälsofrämjande åtgärder samt att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och vårdcentralerna bistå dem vars problem är måttliga och BUP vara den specialistvård för barn och ungdomar som den är avsedd att vara.

Vi kristdemokrater anser att vårdköer inte hör hemma i vården och särskilt inte för barn och ungdomar som mår psykisk dåligt. Nuvarande S- och MP-styre sviker de barn och ungdomar som är i störst behov av psykisk vård. Det är ett välfärdssvek.

Björn-Owe Björk
Regionpolitiker (KD)

Anna-Karin Vaz Contreiras
Regionpolitiker (KD)