Folkpartisterna Alf Hanslöf och Peter Nordgren efterlyser på UNT Debatt (23/3) en landsbygdsutredning för att hitta lösningar på de problem som hämmar landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Välkomna in i matchen får man väl börja med att säga, vad roligt att även FP uppmärksammar landsbygdens möjligheter. Ju fler vi är som hjälps åt att lyfta dessa frågor desto bättre.

Regeringen har redan på Centerpartiets initiativ nyligen beslutat om att tillsätta en utredning som ska se över jordbruksföretagens konkurrenskraft. En bondeutredning som ska presentera vilka möjligheter och hinder det finns för att utveckla det svenska lantbruket och föreslå vad vi på politisk nivå kan göra för att vända sektorns nedåtgående trend.

Många reformer har gjorts för att landsbygden ska utvecklas och fler jobb kunna växa fram. Ett konkret exempel som artikelförfattarna själva lyfter är strandskyddet som har reformerats, bland annat genom att kommunerna kan utpeka så kallade LIS-områden, (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Regelförändringen finns på plats men det är viktigt att även tillämpningen blir så som avsikten var, nämligen att möjligheterna att utveckla verksamheter på landsbygden i strandnära områden förbättras.

Förutom detta så har Centerpartiet sedan 2006, när Alliansen kom till makten, konsekvent arbetat för att stärka landsbygden. Det inkluderar stora satsningar på de gröna näringarna som är en viktig del för svenskt välstånd men också för arbetstillfällen på landsbygden. Exempelvis har vi minskat den administrativa bördan för företag sysselsatta inom de gröna näringarna med nära 40 procent. Dessutom har målsättningen breddats så att företagaren även ska uppleva och känna att regelbördan faktiskt minskat. Egen- och arbetsgivaravgifter har också sänkts för att kostnaderna för att vara företagare ska minska.

Mycket annat är också på gång; exempelvis har över 1 miljard kronor satsats för att påskynda utbyggnaden av bredband i områden där det i dagsläget inte är lönsamt för marknadsaktörerna att bygga. Vidare har 60 miljoner kronor i senaste budgeten, fördelade enligt 20 miljoner per år 2012-2014, avsatts för att utveckla entreprenörskap och turismnäringen på landsbygd.

Centerpartiet jobbar även för att stärka kompetens och forskning och utveckling inom de gröna näringarna. Detta sker främst genom Matlandet Sverige som är en satsning för att stärka böndernas konkurrenskraft och lyfta den svenska matens mervärden. För visionen om Skogsriket har regeringen avsatt pengar under flera år för att skapa fler jobb med koppling till skogen. Totalt har ca 650 miljoner avsatts för satsningar inom olika områden till 2016.

Ytterligare 120 miljoner kronor disponerar Energimyndigheten för att marknadsintroducera tekniken för biogas. Medlen kan sökas av lantbrukare som vill använda gödsel för att skapa bioenergi.

På transportsidan drev Centerpartiet i höstas, i infrastrukturpropositionen, igenom satsningar på ytterligare fem miljarder till väg och järnväg för att vi ska möjliggöra för boende och företagande på landsbygden. Satsningen på enskilda vägar är totalt sett runt en miljard, något som är mycket viktigt för den som bor utanför de större städerna eller tätorterna.

Listan är lång och skulle kunna göras ännu längre, speciellt med draghjälp av fler partier än C i regeringen. Så givetvis välkomnar vi Folkpartiets intresse för frågorna.

Även i landets kommuner är det Centerpartiet som också värnar landsbygden. I exempelvis Uppsala kommun startades 2012, för första gången, ett landsbygdsforum för att involvera landsbygdens ledare i ett mer metodiskt landsbygdsutvecklingsarbete. Nästa forum äger rum den 7 maj i år.

Förbättrad kollektivtrafik, satsningar på bredbandsutbyggnad, kransortssatsningar, ett 50-procentigt extrabidrag till LEADER Upplandsbygd och en landsbygdsfokuserad del av en kommunens kommande uppdaterade översiktsplan är bara några exempel på vad Centerpartiet i Uppsala gör för att stärka landsbygdsutvecklingen.

För oss är det självklart att även landsbygden ska utvecklas och trots att mycket har gjorts så är vi inte nöjda. Det finns utmaningar och möjligheter för landsbygden som vi fortsätter att jobba med. Bra om fler kavlar upp ärmarna och bidrar.

Eskil Erlandsson
landsbygdsminister (C)
Stefan Hanna
kommunalråd (C)
UNT 4/4 2013