I morgon fattar regionfullmäktige beslut om att Akademiska sjukhuset ska få ett nytt kök med möjlighet till lokal tillagning av maten till patienterna. Det gör att regionen får egen rådighet över kvaliteten och utvecklingen för måltiderna som i framtiden kommer tillagas på Akademiska sjukhuset. Målet är att patienterna ska tillförsäkras god och näringsrik mat och att öka mängden lokala råvaror i upphandlingen.

För en dryg månad sedan återremitterade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna förslaget från regionstyrelsen om att bygga ett nytt sjukhuskök. I morgon kommer förslaget upp till beslut. De tre borgerliga partierna kan ändra uppfattning om de vill stå upp för god mat och lantbruksförtagarnas utveckling i vårt län.

När människor genomgått en operation, eller av någon annan anledning ligger på sjukhus, är god mat en viktig del av välbefinnandet och tillfrisknandet. I dag transporteras maten på Akademiska sjukhuset från sjukhusköket i Västerås. Även om det finns olika rätter att välja på och det finns ekologiskt upphandlad mat, var det ett stort misstag av den tidigare Moderatledda alliansen att utlokalisera tillagningen av mat.

Det beslut vi fattar i morgon är nödvändigt av flera skäl. Det nuvarande mottagningsköket är byggt på 1960-talet och har nått sin fulla livslängd. Beslutet handlar därför inte enbart om kostnaden för att bygga ett kök. Valet handlar i stället om vilken typ av kök vi ska satsa på för framtiden. Det handlar om rådigheten över den framtida kvaliteten, valen av livsmedel och medarbetarnas arbetsmiljö.

Miljöpartiet anser att det är viktigt med ett kvalitetslyft för maten i vård, skolor och omsorg. Vi står upp till den goda matens försvar. Såväl Region Uppsala som Uppsala kommun lägger stor möda på att näringsberäkna måltiderna så att såväl patienter som skolelever ska få näringsriktiga måltider. Men näringsriktig mat är inte det enda som utgör en måltid. Om den mat som serveras inte är god ökar istället matsvinnet.

Uppsala kommun har sedan många år en medveten strategi att utveckla de lokala köken på skolor, förskolor och äldreboenden. Kockar anställs och det finns en kunskap om matens betydelse för skolresultaten och hur viktigt det är med bra måltider på olika omsorgsboenden. Speciellt de äldre, som är mindre rörliga eller dementa, som tidigare i sitt liv har lagat god och näringsrik mat, känner igen lukt och smak på olika maträtter och kan genom maten få en extra glädje i vardagen. I dag är i stället undernäring ett vanligt problem för många äldre. Att mat handlar om glädje och gastronomin ska inte komma i skymundan när våra offentliga livsmedelsstrategier tas fram.

Akademiska sjukhuset ligger i framkant för att utveckla metoder som minskar problemen med antibiotikaresistens i sjukvården. Matproduktionens roll för den totala mängden antibiotika i kretsloppet är stor. Professorn och infektionsläkaren Björn Olsen varnade i SVT för ett drygt år sedan för att det ”strösslas med antibiotika i köttproduktionen” och att jordbruket står för uppemot 70 procent av antibiotikaanvändningen. Svenskt jordbruk och i synnerhet ekologisk produktion är oerhört mycket bättre än importerad mat. Om man ska äta kött bör det vara svenskt, menade Björn Olsen, och det skriver vi också under på. Med ett eget tillagningskök på Akademiska kan Region Uppsala själva styra över vilka råvaror som kommer patienterna till del.

Miljö, klimat och mat hänger ihop. Mer grönt på tallriken ger ett mer hållbart jordbruk. Kött, mjölk och ost från djur som fått beta på naturbetesmarker är bättre från klimatsynpunkt och gynnar den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Minskat matsvinn går att åstadkomma om köket är lokalt och har egen kontroll på mängderna som beställs och faktiskt används.

Jordbruket behöver bli fossilfritt och kretsloppsinriktat. Vi vill ha ett livskraftigt jordbruk i hela landet och att det ekologiska jordbruket ska bli mer lönsamt. Offentliga måltider som upphandlas för skattemedel kan därför bidra till att Sveriges livsmedelsförsörjning göras långsiktigt hållbar.

Miljöpartiet i Region Uppsala och i Uppsala kommun vill främja och utveckla de gröna näringarna och livsmedelsindustrin i vårt län. Uppsala är med Sveriges Lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket och huvudkontoret för KRAV något av Sveriges Mathuvudstad. Låt oss stå upp för det och verkligen satsa på den goda maten, så gynnas både de som äter i våra offentliga kök och våra lokala jordbruksföretagare.

Johan Edstav
Ordförande i fastighets-och servicenämnden, Region Uppsala (MP)

Maria Gardfjell
Kommunalråd, Uppsala kommun (MP)