I slutet av juni presenterade utbildningsminister Jan Björklund regeringens förslag om att Sveriges universitet och högskolor ska kunna ombildas från dagen statliga myndigheter till fristående stiftelser. Vi gröna oroas av det ogenomtänkta förslaget ifrån regeringen och som sätter stora värden på spel.

Staten ska enligt förslaget finansiera verksamheten och vara representerad i stiftelsernas styrelser. Men att staten ska fortsätta finansiera verksamheten strider mot vad som menas med en stiftelse, en stiftelse har egna pengar.

Ett mycket smalt argument lyfts som skäl till reformen: bättre möjligheter för lärosäten att delta i internationella forskningsprojekt. Samtidigt riskerar stiftelseformen att försämra insynen, utbildningskvalitén och studentinflytandet. Förslaget kommer att innebära sämre rättssäkerhet för studenter.

Stiftelsereformen riskerar också att på ett par års sikt innebära att stiftelsehögskolorna kan ta ut studieavgifter från svenska studenter eftersom detta regleras i den del av högskolelagen som inte kommer att gälla för stiftelsehögskolorna.

En ytterligare tanke med det här förslaget är att lärosätena ska kunna ta emot donationer och andra medel från företag, in i dotterbolag. Att göra det samtidigt som det inte går att upprätthålla samma insyn, gör att åtminstone vi funderar på hur forskningens oberoende ska garanteras. Det är märkligt att lärosätenas frihet att ingå internationella samarbetsavtal ska genomföras på bekostnad av så stora värden.

Det finns dessutom andra sätt att ge den frihet som eftersträvas. I Norge är lärosätena myndigheter med särskilda befogenheter och kan exempelvis bilda bolag. Detta är en regelförändring som skulle kunna genomföras i Sverige.

Förslaget pressades ut på snabbremiss strax efter midsommar och departementet har begärt in remisssvaren redan 10 oktober. Det är en anmärkningsvärd kort remisstid för ett så komplext förslag som skulle innebära svåröverblickbara konsekvenser.

Vi menar att i stället för nya styrformer och regelverk, behöver Sveriges högre utbildning först och främst satsningar på ökad utbildningskvalitet. Ekonomiska resurser krävs för att stävja den urholkning av lärosätenas resurser som tillåtits pågå under allt för lång tid. Vi behöver öka den lärarledda tiden, särskilt för studenterna som läser humaniora och samhällsvetenskap, och studenter bör garanteras praktik under sin utbildning.

Vi gröna värnar om allas lika rätt till kunskap och den akademiska friheten. Därför säger vi nej till förslaget om stiftelseombildning.

Erika Karlénius (MP)

och förutvarande språkrör Gröna Studenter

Fatma Aksal

språkrör, Gröna Studenter Uppsala

Henrik Axelsson

språkrör, Gröna Studenter Uppsala

UNT 21/8 2013