Det råder utbredd oro vid Uppsala universitet. Många fruktar att en ny intern resursfördelningsmodell, som rektor tagit fram, kommer att medföra att flera småspråk försvinner från Uppsala universitet, i likhet med vad som blivit fallet i Lund och Göteborg. Neddragningar kommer också att drabba det medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet.

Vid sitt senaste möte sökte konsistoriet, universitets högsta beslutande organ, därför att lugna stämningen genom ”att uppdra till rektor att inför konsistoriets fördelningsbeslut i verksamhetsplanen för 2013 särskilt beakta effekterna för respektive verksamhetsområde gällande ändring av takbelopp, prislappar och särskilda uppdrag så att Uppsala universitets unika profil som ett brett universitet kan vidmakthållas”.

Nu har rektors förslag kommit. Det ger intryck av att ha hastats fram utan möjlighet till öppen diskussion. Viktiga arbetsdokument gjordes inte tillgängliga inför mötet den 29 maj med Akademiska senaten, som just har till uppgift att föra en diskussion om universitetets övergripande mål. Senaten används nu som ett forum för information om redan tagna beslut i stället för en kritisk diskussion om de förestående, stora förändringarna vid universitetet.

Trots konsistoriets uppmaning har ingen konsekvensanalys av den nya omfördelningsmodellen genomförts och redovisats öppet. Ett försök från min sida att som ledamot av senaten diskutera den nya fördelningsmodellen och fästa konsistoriets uppmärksamhet på frånvaro av konsekvensanalys, tystades ned av senatens ordförande med argumentet att det inte längre är tillåtet för Akademiska senaten att göra uttalanden.

Det jag vill är inte, som rektor påstår i sin blogg den 29 maj, att konsistoriet ska fatta detaljbeslut utan just att den omtalade konsekvensanalysen ska göras före beslut om verksamhetsplanen. Konsistoriet bör därför skicka tillbaka förslaget till rektor med begäran om ett bättre och tydligare underlag. Det är enda sättet att stilla oron och garantera Uppsala universitets breda profil.

Anna Jarstad

docent, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

UNT 9/6 2012