I början av året valde Socialdemokraterna att gå vidare med ett förslag om att begränsa vinsten på operativt kapital för företagare som driver verksamhet i privat regi. Förslaget innebär att ungefär 15 000 skolor och vårdinrättningar nationellt skulle tvingas stänga eftersom de inte längre skulle kunna göra investeringar för att utveckla verksamheten eller spara ihop till en buffert.

Förslaget innebär även att skolor och äldreboenden i Uppsala som drivs i privat regi skulle tvingas läggas ned vilket skulle leda till stora förluster för Uppsalas välfärd.

Detta är ett klassiskt exempel på när styrande socialdemokrater låter den ideologiska kompassen leda vägen i stället för att låta fakta styra riktningen.

Att vara ideologiskt driven när man fattar politiska beslut är inte märkligt i sig – men när man låter ideologi gå före fakta så blir det ofta fel. I Uppsala uppdagade exempelvis kommunens revisorer hösten 2017 att äldreförvaltningen i Uppsala kommun, med Erik Pelling (S) som ansvarig politiker, valt att granska enbart privat driven äldreomsorg i kommunen, men struntat i att granska den kommunala äldreomsorgen.

Den politik man väljer att driva och den agenda man har i debatten grundar sig i idéer om hur man ser på människan och om hur ”det goda samhället” bör se ut.

Vi kristdemokrater anser att vi bör värna mångfalden i vårt samhälle och att alla människor har olika förutsättningar och unika behov. Därför menar vi till skillnad från Socialdemokraterna att det inte är en nackdel ­– utan snarare en fördel – att låta äldreboenden få drivas i både kommunal och i privat regi. Det innebär inte bara att det kan startas fler äldreboenden i kommunen, utan även att valfriheten blir större och att var och en kan välja ett äldreboende som passar bäst för en själv gällande vård och service.

Dessutom skärper konkurrensen också den kommunala egenregin, något vi sett tydliga exempel på under alliansens styre i Uppsala. Allt detta är en vinst för välfärden.

I stället för att ensidigt hänga ut ”kapitalister” i välfärden borde Socialdemokraterna ställa sig själva frågan varför det över huvud taget finns efterfrågan på privat äldreomsorg. Faktum är att vi under efterkrigstidens socialdemokratiska välfärdsexperiment byggt upp offentliga strukturer som dragits med, och delvis fortfarande dras med plågsamma förluster i välfärden. Offentlig verksamhet har fått svälla och verksamheten har inte alltid bedrivits på mest ekonomiskt optimala sätt, eller ens med högsta möjliga kvalitet. När då privata aktörer har fått utmana denna verksamhet har plötsligt stora brister både i ekonomisk styrning och kvalitet uppenbarats – och det är i stället dessa vi borde prata om. Inte den lilla överskottsmarginal som finns i privat driven verksamhet som oftast används till att utveckla verksamheten eller som en buffert för framtida oförutsedda händelser.

I Uppsala kommun finns i dag 35 vård- och omsorgsboenden. 18 av dessa drivs av kommunen medan 17 fortfarande drivs i privat och ideell regi (trots flera aktiva återkommunaliseringar från vänstermajoriteten).

Med Socialdemokraternas förslag om vinsttak skulle många av de vård- och omsorgsboenden som bedrivs i privat regi tvingas läggas ned.

De förluster i välfärden detta skulle medföra är ett faktum. Då åldersgruppen 65 år och äldre är den åldersgrupp som väntas öka störst i antal de kommande 20 åren så vore det förödande att begränsa denna åldersgrupps möjlighet att ha någonstans att bo. Våra äldre måste kunna känna en säkerhet i att kunna åldras i trygghet och i värdighet.

Vi kristdemokrater menar att det är kvaliteten på vården som måste få stå i centrum. Det löses enkelt genom att kvalitetssäkra vården så att de äldreboenden som håller god kvalitet får fortsätta bedriva verksamhet, medan de som missköter sig får lägga ned sin verksamhet. Svårare än så behöver det inte vara.

Faktum är att en undersökning som Socialstyrelsen presenterade i början av året visar att de privata äldreboendealternativen hävdar sig bättre på 18 av 27 kvalitetsparametrar jämfört med de kommunala äldreboendena.

Låt oss därför fokusera på äldreomsorgens kvalitet i stället för att stirra oss blinda på om äldreomsorgen drivs privat eller kommunalt. Låt fakta och reson gå före ideologisk symbolpolitik. Det är dags att gå upp till kamp mot förlusterna i välfärden.

Jonas Segersam, kommunalråd(KD)