Trafikverket meddelade i mitten av juni att de säger nej till att medfinansiera spårvägar i Uppsala. Trafikverkets beslut är i grund och botten ett underkännande av Uppsala kommuns ansökan. De konstaterar att kommunen haft för stort fokus på bostadsbyggande, kallar de åtgärder kommunen sökt finansiering för ”omogna” och menar att innehåll, kostnader och tidsplaner är osäkra. Med andra ord så sammanfattar myndigheten kärnfullt det som varit Centerpartiets kritik mot spårvägsprojektet under hela den här processen.

I januari 2018 röstade Centerpartiet som enda parti i Uppsala kommunfullmäktige nej till avtalet med staten om att bland annat anlägga spårvägar i Uppsala. Det gjorde vi framförallt av två skäl.

För det första så anser vi att utbyggnaden i södra Uppsala är alldeles för omfattande. För det andra så motsatte vi oss att kommunen skulle förbinda sig att anlägga spårvägar utan att först utreda vad det skulle kosta och hur det skulle gå till.

När Trafikverket nu sagt nej till att medfinansiera en spårväg – dessutom med hänvisning till att detta inte är tillräckligt utrett – måste Uppsala kommun ta ett nytt grepp om hela frågan och börja i rätt ände. Processen med spårvägsprojektet har fram tills nu bestått av att kommunen först fattat beslut och därefter utrett konsekvenserna av besluten. Nu måste vi börja göra tvärtom.

Uppsala befinner sig i ett läge där kommunen förbundit sig att bygga 33 000 nya bostäder och etablera och finansiera ett helt nytt kollektivtrafiksystem utan att veta hur det ska gå till eller vad det kommer att kosta.

Det är ett underbetyg till både den förra rödgröna kommunledningen och det nuvarande blocköverskridande minoritetsstyret. Centerpartiet vill därför se en grundlig utredning som besvarar vilka kapacitetsstarka kollektivtrafiksystem som står till buds för Uppsala kommun, hur exakt de nya kollektivtrafiklinjerna bäst dras genom staden, hur det nya kollektivtrafiksystemet ska angöra resecentrum, vad de olika alternativen kostar och hur de bäst finansieras samt vilka för- respektive nackdelar som finns med de olika systemen.

I ett nytt helhetsgrepp om Uppsalapaketet bör också utbyggnadstakten beaktas. Inom ramen för Uppsalapaketet ska 33 000 bostäder byggas i Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda och Ultuna fram till 2050.

Därtill har en kraftig utbyggnad som omfattar tusentals bostäder redan påbörjats i Rosendal och Ulleråker. Centerpartiet menar att detta är en alldeles för aggressiv exploatering på så kort tid, i synnerhet i ett läge där över 1 000 nyproducerade bostäder i staden står osålda.

Dessutom finns det en kapacitetsbrist vad gäller infrastrukturen för elektricitet. Dialog med Svenska kraftnät är igång men det handlar om stora investeringar som flera kommuner i regionen vill ha del av. Redan idag nekas företag etablering och nya bostadsprojekt kan också stoppas på grund av att kapacitet i elnätet saknas.

Centerpartiet är den gröna rösten i Uppsalas stadsbyggnadspolitik. Vi vill bevara stadens grönområden och idka varsamhet när Uppsala växer. Vi tror att grönska och rekreationsstråk är något människor kommer behöva och efterfråga även i morgondagens Uppsala.

Därför har vi tagit strid mot de föreslagna exploateringarna av bland annat Seminarieparken och Blodstensskogen. I ett växande Uppsala ser Centerpartiet det som en självklarhet att tillväxten ska komma hela kommunen till godo.

Fler bostäder med olika upplåtelseformer och verksamhetslokaler måste planläggas även utanför centralorten för att öka valfriheten att välja boendeform och bostadsort. Växtkraften måste få komma alla till godo.

Uppsalas nuvarande utbyggnadstakt är inte bara problematisk ur stadsbyggnadsperspektiv, utan också ur ekonomiskt perspektiv. Att växa kostar pengar. Nya bostäder kräver utbyggnad av vatten och avlopp, vägar och cykelvägar, torg och parkeringsplatser, alltsammans ska bekostas av kommunen.

Därtill behöver de som flyttar in i bostäderna förr eller senare förskolor, skolor, hemtjänst, äldreboenden och annan offentlig service, återigen sådant som ska bekostas av kommunen. Befintliga offentliga resurser måste användas bättre och utvecklas även för dagens invånare, inte bara för morgondagens.

I dagsläget växer kommunen i en snabbare takt än vi har råd med. För att finansiera den kraftiga tillväxten tvingas kommunen därför låna stora summor pengar. Vid årsskiftet uppgick kommunens låneskuld till knappt 17 miljarder kronor, en ökning med cirka 5 miljarder kronor från det att Socialdemokraterna tog över ordförandeklubban i kommunen 2014.

Prognosen från S-L-MP-styret är att skulden nästan kommer tredubblas till 2030. Detta kommer då motsvara en skuld på cirka 154 000 kronor per invånare, vilket ska jämföras med 74 000 kronor per invånare i dag. Det är en utveckling som varken är hållbar eller ansvarsfull.

Vi vill att människor ska vilja flytta till Uppsala för ett frodigt näringsliv, en blomstrande landsbygdsutveckling och kvalitativ stadsbyggnad samt hög kvalitet på service för våra sjuka och äldre. Uppsala behöver fortsätta utveckla sin unika identitet och ses som mer än en pendlarort till Stockholm.

Vi vill att kommunen ska föra en politik som gör det möjligt för fler att komma till Uppsala för att studera, arbeta och uppfylla sina drömmar. Centerpartiet vill se ett Uppsala som växer, men det ska växa grönt, hållbart och ansvarsfullt.