För Uppsalaborna är jobben den viktigaste politiska frågan. Det visar en opinionsmätning som Moderaterna i Uppsala gen­omfört under hösten.

Vi lät opinionsinstitutet Skop fråga 500 Uppsalabor om de höll med om påståendet att ”Den viktigaste politiska frågan är att få fler människor i arbete”. Resultatet visar att 95 procent helt eller delvis håller med om detta påstående.

Personer som sympatiserar med något borgerligt parti, i synnerhet med Moderaterna, instämmer i större utsträckning än rödgröna sympatisörer. Mätningen visar också att personer med kortare utbildning tycker att denna fråga är viktigare än personer med lång utbildning.

Uppsalaborna tycker att moderaternas fokus på arbetslinjen är riktig och Uppsalaborna förväntar sig att moderaterna ska fortsätta sätta jobben främst. Uppsala har goda förutsättningar med en snabbt växande befolkning, goda kommunikationer, hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Men det finns mer att göra för att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Vårt mål är full sysselsättning. Det är att ta ansvar för välfärden.

Arbete har också ett egenvärde och det handlar om så mycket mer än om en egen försörjning. Gemenskap på en arbetsplats handlar också om tillhörighet, sammanhang och egenvärde. Arbetsrelaterad gemenskap är för en del viktigare än gemenskapen med familjen. Väldigt många har hög tillit till den egna arbetsplatsen och den egna arbetsgivaren.

Varje dag går omkring 100 000 Uppsala­bor till jobbet, fler än någonsin tidigare. Tack vare offensiva satsningar på utbyggd kollektivtrafik har våra invånare tillgång till en allt större arbetsmarknad vilket ökar tillväxten och tryggar välfärden. Väldigt många uppfattar att Uppsala är på väg åt rätt håll.

Men Uppsalas positiva utveckling har inte kommit av sig självt. Vi har sedan 2006 arbetat med att förbättrat möjligheterna att starta och driva företag. Vi har öppnat för alternativ i välfärden vilket gett många nya företag. Vi har fokuserat på kunskap i skolan vilket rustar våra ungdomar för framtiden. Vi möjliggör ett kraftigt bostadsbyggande som gör att Uppsala växer snabbt. Uppsala drar också nytta av stora statliga satsningar på forskning och utveckling och förbättrad infrastruktur, nu senast i regeringens höstbudget.

Uppsalas och Sveriges utveckling är än starkare om man jämför med resten av EU. Mellan 2006 och 2011 har sysselsättningen ökat med 200 000 personer i Sverige. Sysselsättningsgraden har ökat också om man tar hänsyn till demografiska förändringar.

Om vår arbetsmarknad i stället hade utvecklats som övriga EU hade 150 000 färre varit sysselsatta. En ansvarsfull politik ger resultat. Jobbskatteavdraget, införande av rut/rot och halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar är några exempel på reformer som gett fler jobb.

Men även om arbetslösheten i Uppsala är lägre än riksgenomsnittet, och länets arbetslöshet är den lägsta i landet, finns det alltför många som fortfarande står utanför arbetsmarknaden. Regeringen fortsätter därför sin offensiva politik för att skapa fler vägar till jobb. Vi fortsätter därför att arbeta lokalt och nationellt för att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb.

Regeringen har bland annat lagt fram ett ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor 2013–2016. Bland satsningarna finns lärlingsutbildningar, ökat antal platser inom yrkesvux och lärlingsvux, en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Mot alliansens politik i Uppsala och nationellt står oppositionspartierna som har gemensamt att de vill nedmontera arbetslinjen och höja skatterna vilket leder till färre jobb.

Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, kraftigt höja restaurangmomsen och försämra rut-avdraget, vilket försämrar för arbetsmarknadsläget för unga och utrikes födda. Det är inte en politik som ger nya jobb.

Moderaterna fortsätter att sätta jobben främst. Vårt mål är full sysselsättning och en arbetsmarknad där alla kan komma till sin rätt. Uppsalaborna tycker som vi, att den viktigaste politiska frågan är att alla som vill och kan ska ha ett jobb.

Ulrika Karlsson
riksdagsledamot (M) Uppsala
UNT 7/12 2012