Så här i valtider duggar de politiska förslagen tätt och tonen i debatten är ofta hård och uppskruvad. Den egna politiken som skulle göra Uppsala till ett drömsamhälle där alla mår bra ställs mot ”de andras” politik som skulle innebära ohälsa och tillbakagång. Och visst finns skillnader, både mellan blocken och mellan de enskilda partierna. Från alliansens håll har vi tryckt på för att otryggheten ska tas på allvar och att kommuninvånarna ska få valuta för sina skattepengar. Från Centerpartiets sida har vi också kämpat extra hårt för ett bättre företagsklimat och en effektivare integration.

På det stora hela är vi emellertid ganska överens om mycket i Uppsalapolitiken. Alla vill att Uppsalas barn och unga ska få en bra utbildning och att våra äldre ska ges en god omsorg.

På ett område finns dock en stor och tydlig konfliktlinje i såväl ambition som konkreta förslag – i stadsbyggnadspolitiken. Frågan om hur, och hur snabbt, vi ska bygga Uppsala kommun för framtiden är det här kommunalvalets stora konflikt, en konflikt där Centerpartiet ensamt står för en grönare och varsammare väg framåt. Centerpartiets politik innebär också att kommunen betydligt bättre hinner med att matcha utbud av lärare, omsorgs- och vårdpersonal, poliser med flera för att ge det stöd som ses som självklart.

Artikelbild

| Karin Ericsson (C)

De senaste åren har vi sett en kraftig förtätning av Uppsala stad.

Den rödgröna majoriteten har byggt bort parker och grönområden, förtätat befintliga bostadsområden till oigenkännlighet och gladeligen offrat viktiga värden som trafiksäkerhet och framkomlighet när ytterligare ett par bostadshus kunnat klämmas in i ett område.

Seminarieträdgården – en natur- och kulturmiljö som är unik i sitt slag i Sverige – ska bebyggas igen. I Eriksberg kommer delar av de uppskattade skogsstråken att byggas bort och innergårdar fyllas med ny bebyggelse. I Östra Sala Backe möjliggörs bygget av ytterligare ett par bostäder genom att ta bort gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan, med ökad olycksrisk och sämre framkomlighet som följd. Samtidigt har de drygt 50 000 Uppsalabor som bor på landsbygden knappt fått ta del av kommunens utveckling.

Enligt de rödgrönas egen budget för 2019 kommer i princip all utveckling i kommunen de kommande decennierna att koncentreras till Södra staden.

Resultatet av utbyggnadstakten och förtätningen blir dyrare bostäder, sämre livsmiljöer och en trafiksituation som inte är bra för vare sig människor eller miljö.

Centerpartiet står för en grön, varsam och hållbar stadsbyggnad. Vi är inte kategoriskt emot förtätning av befintliga bostadsområden, men vi anser att förtätning måste ske med omsorg och med hänsyn till både områdets karaktär och boendes önskemål. Vi vill säkerställa att de bostadsområden som byggs i Uppsala erbjuder goda livsmiljöer med goda kommunikationer och nära till grönområden för rekreation och friskvård. Dessutom måste vanligt folk ha råd med de bostäder som byggs i Uppsala – en stor del av dem som flyttar till Uppsala är studenter och nyanlända, de har i regel inte råd att betala 10 000 kronor i månaden för en tvåa på 50 kvadratmeter.

Centerpartiet är ensamt om att ha en finansierad bostadstillväxt som förtätar staden varsammare och samtidigt kraftigt stärker vår landsbygd. En förstärkning som möjliggör gröna resekedjor i hela vår stora kommun.

När kommunfullmäktige i december 2016 antog kommunens nya översiktsplan var Centerpartiet det enda parti som reserverade sig till förmån för en mer försiktig utbyggnad av Uppsala.

I plan- och byggnadsnämnden har vi konsekvent markerat mot förslag om att bygga igen grönområden eller förtäta befintliga bostadsområden för hårt. Centerpartiet var också emot att en redan aggressiv bostadstillväxt i Södra staden utökades med ytterligare 10 000 bostäder.

Uppsala växer och Uppsala kommer att fortsätta växa även med ett starkare Centerparti. Staden skulle emellertid växa grönt, varsamt och hållbart samtidigt som också landsbygden får del av utvecklingen. Det har gjorts få större kommunala investeringar på Uppsalas landsbygd sedan 70-talet – den senaste gången Uppsala hade en centerpartist som kommunstyrelseordförande. I vårt budgetförslag sätter vi av drygt en miljard kronor i investeringsmedel för att utveckla orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. Det skulle förbättra servicen och välfärden för hela Uppsalas landsbygd samtidigt som kommunen kan fortsätta växa utan att bygga sönder Uppsala stad.

Inget annat parti satsar ens en bråkdel så mycket på att utveckla landsbygden och bevara staden grön.

Stefan Hanna, kommunalråd (C)
Karin Ericsson, ledamot, plan- och byggnadsnämnden (C)
Jonas Petersson, 2:e vice ordförande (C), gatu- och samhällsmiljönämnden