Arbetssituationen för medarbetarna inom många av landstingets verksamheter är i dag mycket pressad. Personalbrist och överbeläggningar på vårdavdelningar förekommer i alltför stor utsträckning, vilket både medför behov av övertidsarbete och att personalen har svårigheter att ta ut sina raster. Politiskt framtvingade förändringar av verksamheten genomförs i en sådan takt att det nu och då brister när det gäller den nödvändiga förankringsprocessen.

Landstingets anseende som arbetsgivare riskerar därmed att försämras om inte åtgärder vidtas. Samtidigt står vi nu inför stora pensionsavgångar med medföljande rekryteringsbehov. I den moderatstyrda alliansens budget för 2014 står att läsa, som första textstycke, ”Landstinget fortsätter under planperioden det framgångsrika reformarbetet som präglat landstinget de senaste åren”. Vi tvivlar starkt på att landstingets medarbetare delar den bilden.

Vi socialdemokrater vill att landstinget ska utvecklas som arbetsgivare. Det ska vara attraktivt att jobba inom landstinget Vi vill se ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, lyhördhet, jämställdhet, inflytande i organisation och ekonomi samt möjlighet att påverka förutsättningarna på den egna arbetsplatsen. Detta kräver att vi som arbetsgivare tar ansvar för och skapar ett bättre arbetsklimat mellan den politiska organisationen, verksamheterna, tjänstemännen och de fackliga organisationerna. Vi menar att det krävs tydligare politisk fokus på arbetsgivarfrågorna i vårt landsting.

Under rubriken medarbetare i alliansens budget står följande att läsa ” En öppen dialog och kommunikation är grunden för att medarbetarna ska känna delaktighet och därigenom även ta ansvar för verksamhetens utveckling och stärka det interna arbetsgivarvarumärket”.

Vi instämmer i den beskrivningen, men frågar oss hur denna retorik förhåller sig till den verklighet som många anställda i vårt landsting upplever.

Erik Weiman (M) har sedan länge avskaffat förutsättningen för en öppen dialog och kommunikation. Hans ledarstil i praktiken har, i motsats till retoriken, skapat osäkerhet och rädsla genom att han vid flera tillfällen sparkat obekväma medarbetare. Detta har skapat en tystnadens kultur i hela organisationen.

Vi socialdemokrater har en annan syn på vårt ansvar som arbetsgivare. För oss är det viktigt att landstinget är en organisation där delaktighet och lyhördhet är ledord även i praktiken. Arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala, är viktig men även faktorer som anställningsformer och möjligheten att skapa balans mellan arbete och fritid är av betydelse.

Att kunna och att orka arbeta heltid är en avgörande fråga. Det ofrivilliga deltidsarbetet i vården innebär inte bara lägre lön för den enskilde, utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning, sämre arbetslöshetsersättning och lägre pension. Vi socialdemokrater vill minska antalet osäkra anställningar, ersätta de ofrivilliga deltiderna med heltidstjänster och göra heltid till utgångspunkt vid alla nyanställningar inom vården. Lönesättningen ska vara tydlig, jämställd och rättvis. Det ska löna sig att vidareutbilda sig och skaffa speciell kompetens som är till gagn för landstingets verksamhet. Föräldraskap ska inte ses som hinder.

Landstinget i Uppsala län har likt många andra landsting brist på olika typer av specialister och kompetenser, bland annat gäller det läkare och specialistsjuksköterskor. Akademiska sjukhuset har för närvarande en akut brist på sjuksköterskor. Därför har ledningen inför sommaren beslutat om flera åtgärder som de hoppas ska lösa denna situation. De politiska initiativen lyser dock helt med sin frånvaro.

Landstinget står inför stora utmaningar när det gäller den framtida bemanningen inom hälso- och sjukvården Det är dags att den borgerliga landstingsledningen sätter fokus på sitt arbetsgivaransvar. Det är också hög tid att den högsta politiska ledningen i form av Erik Weiman (M) föregår med gott exempel och visar att dialog, kommunikation och delaktighet inte bara är tomma ord.

Börje Wennberg

Landstingsråd (S)

Johnny Svahn

Gruppledare (S) i produktionsstyrelsen

UNT 19/5 2013