Nu i veckan besöker jag en av Uppsalas många senior-träffpunkter. De är utmärkta exempel på det framgångsrika förebyggande arbete som KD medverkat till att bygga upp i kommunen. Vi vill nu gå ett steg längre och föreslår därför minst tre nya träffpunkter för alla över 65 med bland annat lättgympa och om möjligt kopplade till seniorrestauranger. Vi behöver särskilt fokusera på att denna service finns tillgänglig också ute på landsbygden – Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun!

När det gäller äldre är det lätt att liksom på andra områden i samhället fokusera på yttre faktorer, lokaler, personal, kvalitet och kvantitativa resultat. Allt sådant är viktigt, men för oss kristdemokrater är det allra viktigaste vilka värderingar som styr utformningen av samhällsservicen. Om vi inte har en äldreomsorg där personalen behandlar de äldre med respekt och integritet, och där människovärdet sätts före kortsiktiga resultatmål, ja då har vi en äldreomsorg utan egentligt innehåll. Därför har vi fokuserat på exempelvis värdighetsgaranti, och fritt val inom äldreomsorgen när vi har utformat vår politik för äldre.

Servicen ska vara just service, och utgå från den enskildes behov och önskemål. Därför vill vi nu införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år. Vi tror att det är de äldre själva, och deras anhöriga, som kan avgöra när de behöver ett särskilt anpassat boende som trygghetsboende eller vårdboende, och inte kommunens byråkrater. Samtidigt sätter det press på kommunens verksamhet när det gäller hemtjänst att ge så god service hemma i det vanliga boendet så att man kan undvika onödiga flyttar. En sådan fungerande service hemma förutsätter också fler rehab-team och mobila insatser, och ett gott samarbete med primärvården och region Uppsala. Att få åldras med trygghet och värdighet i sitt eget hem är minst lika viktigt som att få en god och värdig vård på ett äldreboende.

Genom att fokusera på ett gott förebyggande arbete kan vi ge alla äldre en känsla av att det finns en grundläggande trygghet. Mycket är redan gjort genom att vi genomdrivit införande av seniorguiden, erbjudande om hembesök för alla över 80 år och genom fixar-tjänsten i samarbete med Röda Korset. Men detta kan utvecklas ytterligare. Seniorträffpunkterna ger genom erbjudandet om motion en förbättrad hälsa och bättre livskvalitet för alla äldre. Att få vara med på aktiviteter tillsammans med andra bidrar till en ökad gemenskap och stärker livsglädjen. Det kanske allra största problemet för äldre är ensamhet, och svårigheten att komma ut. Därför behöver vi också titta på möjligheten att få färdtjänst, och se till att det offentliga samordnar sina insatser för resande i form av kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor. Allt i syfte att förbättra servicen, inte minst på landsbygden.

Valfriheten är viktig för oss kristdemokrater, och för hela Alliansen. Vi vill se ett brett utbud av såväl kommunala som privata aktörer där kvaliteten på vården är det som ska prioriteras högst. Medan den rödgröna majoriteten i kommunen helst vill kommunalisera upphandlad verksamhet, så ser vi kristdemokrater potential och möjligheter när aktörer får konkurrera med varandra. På så sätt pressas aktörer att hålla god kvalitet där utförare med undermålig kvalitet på vården inte kan vara kvar. Dessutom visar nationella siffror att verksamheter som erbjuder äldreomsorg i privat regi i många fall levererar bättre kvalitet än de som drivs av kommunen. Enligt Socialstyrelsens mätningar har privat drivna äldreboenden bättre resultat på 18 av 22 kvalitetsparametrar jämfört med kommunala äldreboenden och 83 procent av de äldre är nöjda med sitt äldreboende oavsett om det drivs i privat eller kommunal regi. Vårdföretag som bedriver verksamhet i Uppsala är ett välkommet tillskott i utvecklingen av äldreomsorgen, och kommunen behöver utveckla samarbetet med företagen i syfte att driva på denna utveckling och skapa goda och långsiktiga förutsättningar för en äldreomsorg med hög kvalitet och mångfald.

I Uppsala ska alla kunna känna sig trygga med att bli gamla. Därför måste vi prioritera innehållet och värdegrunden för den vård och service som ges. Vi kristdemokrater kommer att fortsätta vara det parti som kämpar för tryggare familjer, en värdigare omsorg och ett bättre näringslivsklimat i Uppsala.

Jonas Segersam

Kommunalråd (KD)