Det sägs att demokratin är som kärleken. Tar vi den för given så dör den. Demokratin måste därför ständigt vinnas på nytt. Den måste alltid hitta nya former för att väcka engagemang och intresse. Vi arbetar därför för ökat valdeltagande i Uppsala och för att invånarna ska få göra sina röster hörda.

2014 är ett demokratins år. Under ”supervalåret” hålls val till EU-parlamentet och riksdagen samt till kommun- och landstingsfullmäktige.

Miljöpartiet vill stärka demokratin i Uppsala, under supervalåret, men även efter valet. Vi menar att rösträtten är demokratins kärna.

Artikelbild

Vidga uppdraget. Gör valnämnden till en demokratinämnd, skriver Mohammed Tahir (bilden) och Maria Gardfjell.

Genom rösträtten får alla vara med och bestämma, oavsett social status. Att rösta medför ofta ett större intresse av den offentliga debatten och ökad förståelse för samhällets utmaningar och möjligheter. I många delar av världen dör människor för rätten att få säga sin mening, och att få välja vem som ska företräda dem.

I Uppsala varierar valdeltagandet mellan olika stadsdelar.

På bara tio minuter kan man cykla från en stadsdel med 60 procents valdeltagande till en annan, där över 90 procent av invånarna går och röstar.

Yngre människor och utrikes födda tenderar att rösta i mindre utsträckning än andra. Utbildningsnivå och arbetssituation är andra faktorer som påverkar valdeltagandet. Kommunen bör verka för att jämna ut dessa skillnader.

Artikelbild

Kommunstyrelsen har beslutat att reservera 300 000 kronor för informationsinsatser under året i samarbete med valnämnden för att öka valdeltagandet.

Företrädare för majoritetens partier i nämnden anser dock inte att valnämnden ska arbeta för ökat valdeltagande. De menar att nämndens uppdrag endast är att organisera valet.

Vi menar att valnämnden bör bli bättre på att marknadsföra och informera om vallokalerna. Fler lokaler för förtidsröstning bör placeras i kommunens gymnasieskolor för att öka valdeltagandet bland unga. Lokalerna bör dessutom väljas så att de är tillgängliga för alla, även personer med funktionsnedsättning. Det gäller såväl närhet till bra kommunikationer som hur själva lokalen är konstruerad.

I Gottsunda centrum vore det bra med två vallokaler för att fler ska uppmärksamma valet.

Vi vill också se att nämnden informerar om valet på olika språk, gärna tillsammans med ideella föreningar. Dessutom bör nämnden informera mer om hur kommunen styrs och om viktiga frågor som kommunen beslutar om. Det behövs en uppföljning så att nämnden använder pengarna från kommunstyrelsen för de avsedda ändamålen.

Rösträtten är ett av våra viktigaste demokratiska verktyg, men demokratin slutar inte vid rösträtten. I tre fjärdedelar av Sveriges kommuner ges invånarna möjlighet att göra sina röster hörda genom att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige och nämnder. Uppsala är, trots sin kunniga och välutbildade befolkning, inte en av dessa kommuner. Mellan valen är medborgarförslag det legalt starkaste verktyget för väljarna att göra sin röst hörd.

Under mandatperioden har allianspartierna röstat emot våra förslag på att införa medborgarförslag i Uppsala. Vi är därmed den enda kommunen i länet där invånarna inte har denna möjlighet.

Från den 1 januari 2011 ger en ändring i grundlagen invånare i kommuner och landsting möjlighet att driva nya idéer till frågor i en folkomröstning. Då krävs bland annat underskrifter av 10 procent av invånarna. Det är få som känner till detta och ännu färre som vet hur man ska gå tillväga. Valnämnden måste därför få ett uppdrag att utreda hur folkinitiativ ska hanteras i Uppsala. På kommunens hemsida bör det finnas lättillgänglig information om medborgarförslag och folkinitiativ.

Miljöpartiet föreslår att kommunen anställer en demokratisamordnare som jobbar med dessa frågor och att valnämndens uppdrag vidgas till att bli en demokratinämnd.

Uppsala kan bättre, vi kan lära av andra kommuner hur som lyckats engagera fler i politiken. Av Malmö där man utformat en medborgarpanel, av Göteborg där ungdomar från olika stadsdelar kan kandidera till ungdomsfullmäktige eller varför inte Borås som infört e-petitioner. Vi kommer att ta vara på erfarenheter från andra håll i landet, och fortsätta lägga förslag för att invånarna i Uppsala ska få göra sina röster hörda. Demokratin får aldrig tas för given. Den måste alltid vinnas på nytt.