Två länder, en framtid. Så beskrev statsminister Stefan Löfven Sverige och Finland i samband med Finlands 100-årsfirande i somras. Skogen och potentialen längs hela dess värdekedja är något som förenar våra nationer. Därför samlas i dag flera skogsintressenter vid ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm för diskussioner om skogens roll i klimatomställningen.

Seminariet är startskottet för Tandem Forest Values som syftar till att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området.

Under 2017 firar Finland 100 år som självständig stat. Tillsammans högtidlighåller vi våra länders nära vänskap men även vår gemensamma framtid. Våra likheter har sin förklaring i en lång gemensam historia samt i ett släktskap som grannländer längst upp i norra Europa.

Artikelbild

| Jari Leppä

Vi lever i en skogsbeklädd del av världen, med naturgivna förutsättningar för god och hållbar skogsproduktion. Skogen har sedan urminnes tider varit en del av den finska och den svenska folksjälen. Den har format båda våra länder, våra kulturer och vår gemenskap. Den är en resurs för jobb, hållbar tillväxt, byggande, rekreation, biologisk mångfald och mycket mer.Användningsområdena för skogsråvaran utvecklas, i takt med ny kunskap och innovationer.

Sverige har gett Finland en gåva med anledning av 100-årsjubileet. En gåva med fokus på skogen – nämligen ett svensk-finskt skogsforskningsprojekt beståendes av tolv tvååriga post-doktorala tjänster. Teman för forskningen kommer vara hållbar skogsskötsel, och nya produkter och processer.

Våra länder förenas i sökande efter ny kunskap, teknisk utveckling och innovation. Det hållbara skogsbruket är ett ständigt aktuellt ämne och intensiva diskussioner har den senaste tiden förts inom EU. Vi arbetar sida vid sida för en progressiv klimatpolitik och för att förmå EU att inte begränsa det nationella självbestämmandet över vår skog.

Våra två länder har även ägnat mycket av vår tid åt långsiktiga processer i respektive land för att utveckla den nationella skogspolitiken.I Finland har vi redan ett nationellt skogsprogram och i Sverige arbetar vi intensivt med att ta fram det första svenska nationella skogsprogrammet genom tiderna, i bred samverkan med olika intressenter kring skogen. Skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Artikelbild

| Sven-Erik Bucht

Våra skogar har en stor roll att spela i övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi och fossilfria samhällen. Över tid har vi fört ett allt mer ansvarsfullt skogsbruk och skogen har lyft våra länder ur fattigdom. I en växande bioekonomi måste vi säkra ett hållbart uttag av skogsråvara och säkerställa biologisk mångfald och sociala värden. Genom att etablera mål och handlingsplaner för att öka tillgången på nationella biobaserade alternativ och tillvarata nya innovationer möter vi en ökande global efterfrågan på fossilfria produkter.

I budgetpropositionen för 2018 investerar den svenska regeringen i en ny laserskanning över Sveriges skogar för att uppdatera och utveckla skoglig grunddata.

Det här är viktigt för att kunna göra analyser och prognoser om hur stor den tillgängliga produktionspotentialen är i Sverige och var den uppstår. Det ökar skogsbrukets förmåga att bruka skogen rationellt och möjligheten att ta bättre miljöhänsyn. I Finland ska uppdaterad skogsdata täcka alla privata skogar år 2020. Ett nytt nationellt laserskanningsprogram planeras. Samtidigt utvecklas kvaliteten och tillgängligheten av skogsdata samt elektroniska tjänster som baserar sig på denna data med hjälp av statlig finansiering.

Den svenska regeringen gör en satsning på att nå det etappmål om ytterligare 150 000 hektar, varav det återstår 90 000, formellt skyddad skog till år 2020 som den förra regeringen beslutade om.

Det är dock viktigt att markägare inte kommer i kläm. Regeringen har därför avsatt ytterligare 250 miljoner kronor per år under 10 år för att kunna erbjuda markägare med så kallade nyckelbiotopsrika brukningsenheter ersättning. I Finland kan olika markägargrupper frivilligt överlåta skogsmark för att skyddas för Finland utöver det officiella skyddsprogrammet.

Likväl som att skydd och miljöhänsyn ska öka, är en ökad produktion av skoglig råvara viktig i en omställning till ett biobaserat samhälle, inte minst för att fasa ut fossila produkter.

Sverige och Finland har liknande förhållanden och möjligheter när det gäller övergången till en biobaserad samhällsekonomi. Skogen är vårt gröna guld och är motorn i hållbar och klimatsmart bioekonomi. Våra båda länder förenas inom många områden och skogen är ett av våra absolut starkaste gemensamma intressen.

Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister (S)

Jari Leppä

Jord- och skogsbruksminister i Finlands regering