I dag diskuteras majoritetens förslag till budget för de kommande fyra åren i Uppsala kommunfullmäktige. Tack vare en framgångsrik allianspolitik, som tagit Sverige genom krisen, kan välfärdens kärna likväl som kultur- och fritidsvärden få ekonomiska tillskott varje år under mandatperioden. Alliansen satsar även på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Delaktigheten i Uppsala ska öka.

Vi vet att efter den förra stora krisen i världsekonomin i början av 90-talet hamnade många svenskar efter när ekonomin åter började rulla.

I stället för att få vara en del av en arbetsplats, känna sig behövd och få en del av den värdighet som kommer av att försörja sig själv erbjöds människor bidragsberoende och utanförskap. Detta ska inte få ske igen. Därför prioriterar Alliansen i Uppsala näringslivs- och arbetsmarknadsinsatser och avsätter 20 miljoner kronor till detta arbete.

Tyvärr noterar vi att de olika oppositionspartierna inte delar dessa utgångspunkter. I deras budgetförslag lyser kraftfulla jobbskapande åtgärder med sin frånvaro. Det som är mest förvånande är dock att Socialdemokraterna helt verkar ha glömt bort dem som befinner sig längst bort ifrån arbetsmarknaden i sitt förslag.

Oppositionen verkar inte dela Alliansens utgångspunkt att den största sociala­ investeringen som kan göras är att se till så att full sysselsättning nås.

De sociala frågorna är viktiga för Alliansen. Att alla människor känner delaktighet och kan bidra utifrån sina egna förutsättningar är en betydelsefull välfärdsfråga. Grunden är ett samhälle där det är självklart att ställa upp för medmänniskor i utsatta situationer.

Den gångna mandatperiodens arbete mot hemlöshet har varit framgångsrikt. Uppsala har nu uppnått en situation där ingen behöver sova utan tak över huvudet. Utan jobb, företag och ett ständigt förbättrat näringslivsklimat hade nya boendeplatser för hemlösa inte kunnat finansieras. Alliansen håller ansvaret för ekonomin högt, men en god ekonomi är inte ett självändamål utan grunden för att kunna satsa på våra mest utsatta och på välfärdens kärna.

I takt med att kommunen får en allt bättre ekonomi fortsätter vi nu förstärka område efter område inom välfärdens absoluta kärnverksamheter.

De kommande fyra åren satsar Alliansen 20 miljoner kronor per år på nya LSS-boenden och förstärkt kvalitet för funktionsnedsatta.

Dessutom tillförs pengar för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter att ha en meningsfull fritidssysselsättning. Pengar tillförs också för att öka tillgängligheten i Årike Fyris. Fler ska kunna ta del av våra naturområden.

Alliansen gör mer för dem som hamnar i en utsatt situation. Pengar avsätts nu till ett resurscentrum för våldsutsatta. Det ska finnas en bra samordning och en hög kompetens för att ta hand om personer som utsätts för våld i nära relationer. Uppsala arbetar framgångsrikt med kvinnofrid, men kan bli ännu bättre. Under vår ledning arbetar vi för att Uppsala blir ledande på området.

Människor som är i behov av vård, stöd eller service har fått större inflytande över sin livssituation med Alliansens politik. Den som inte är nöjd med den som utför vård-, rehabiliterings- eller stödinsatser kan i dag välja någon annan som passar de egna önskemålen och behoven bättre. Det är en självklarhet för oss, men inget som oppositionspartierna tyc­ker är önskvärt, de vill tillbaka till den tid när förtroendevalda enskilt bestämde över välfärden. Medborgarna lämnades utanför.

Vi fortsätter arbetet med att utveckla valfriheten genom fler leverantörer och ökad mångfald. Insatserna för delaktighet ­genomsyrar hela vår budget.

Med något av oppositionens olika förslag skulle valfriheten i vår kommun minska betydligt och utsattheten för de mest utsatta öka. Att lämna människor i händerna på en enskild leverantör som kanske inte tillhandahåller den vård eller omsorg som den enskilde efterfrågar skapar inte ett rättvist och solidariskt samhälle. Alla människor är unika och behöver så långt det är möjligt individuella lösningar anpassade efter den enskildes situation. Att ta ansvar för ekonomin och välfärden innebär att välfärdssatsningar utgår från medborgarnas behov. Uppsalabornas bästa är utgångspunkten.

Gunnar Hedberg (M)
Cecilia Forss (M)
Mohamad Hassan (FP)
Cecilia Hamenius (FP)
Stefan Hanna (C)
Ebba Busch (KD)

UNT 13/6 2011