Den rödgröna majoriteten håller med alliansen om att alla människor ska känna sig trygga med den vård och omsorg som erbjuds i livets slutskede. Vården ska ges på lika villkor oavsett kön, ålder och var i kommunen man bor.

När personer får behov av vård och omsorg i livets slutskede gör ansvarig läkare en bedömning om behovet kan tillgodoses inom allmän palliativ vård eller om det krävs specialistvård. Denna uppdelning görs utifrån Socialstyrelsens rekommendationer.

Kommunen ansvarar för att ha personal med grundläggande kunskaper och kompetens i palliativ vård. Specialistvård som kräver specialistkompetens ansvarar landstinget för.

Artikelbild

| Eva Adler (MP), förste vice ordförande i äldrenämnden.

På kommunens särskilda boenden för äldre bedrivs allmän palliativ vård sedan tidigare och de personer som bor där har inte haft tillgång till platserna på Omtanken. Boendets sjuksköterskor har tillsammans med ansvariga läkare utbildats gemensamt i palliativ vård och vid behov av mer specialiserade insatser ska ansvarig läkare göra bedömning och remittera vidare till den specialiserade vården.

Vi vill påminna om att de förfrågningsunderlag som ligger till grund för alla avtal med utförare – oavsett om de är privata eller offentliga – innebär kravställd kompetens inom allmän palliativ vård.

Detta gäller för hemvården, på korttidsboenden samt för särskilda boenden. Ett systematiskt uppföljningsarbete ska säkra att kraven följs.

Utöver kraven genomförs och planeras utbildningssatsningar i olika steg, vilket framhållits i tidigare svar. En bredare webbaserad satsning hör hit liksom en utbildning för omvårdnadspersonal och legitimerad personal i första hand riktad mot de tre korttidsvårdsverksamheter där det kommer att vistas fler personer i behov av palliativa insatser.

Artikelbild

| Per-Olof Forsblom (V), ledamot i äldrenämnden.

Under en övergångsperiod kommer nu ett särskilt förstärkningsteam för palliativ vård inrättas med medarbetare, som tidigare varit anställda på Omtanken.

Deras uppdrag kommer delvis bestå i att följa enskilda personer från sjukhuset och ut till korttidsvård eller hemvård för att stärka upp och handleda vårdpersonal i enskilda situationer.

Det finns vårdprogram, ett nationellt kunskapsstöd och ett nationellt vårdprogram för palliativ vård. För Uppsala län finns länsövergripande riktlinjer för palliativ vård som nyligen antogs av Tjänstemannaberedningen kommun och landsting. Under augusti och september tillsätter äldreförvaltningen en arbetsgrupp som utifrån riktlinjerna arbetar fram lokala riktlinjer och rutiner för Uppsala kommun. Dessa läggs sedan fram för beslut hos äldrenämnden i oktober.

Därefter sker implementering av dessa i äldrenämndens verksamheter. Som ett ytterligare stöd har landstinget ett uppdrag att stötta kommunerna i allmän palliativ vård, och detta sker genom Palliativa konsultteamet. Den rödgröna majoritetens målsättning är att höja kompetensen hos samtliga utförare och fortsätta utveckla den palliativa vården i samverkan med landstinget. Som framgår av ovanstående är förändringen av den palliativa verksamheten i enlighet med nationellt och regionalt antagna riktlinjer.

Vi i den rödgröna majoriteten är medvetna om att den situation som uppstått i och med Omtankens avveckling har upplevts som tidspressad, vilket det finns anledning att dra lärdom av.

En konflikt mellan äldrepolitik och personalpolitik ligger i att de förtroendevalda vill ha tillräcklig tid på sig i komplicerade ärenden samtidigt som de anställda har berättigade krav på att få snabbast möjliga besked och inte behöva sväva i ovisshet.

Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden

Eva Adler (MP), förste vice ordförande i äldrenämnden

Per-Olof Forsblom (V), ledamot i äldrenämnden