REPLIK. Claes Sundelin (S) tar upp en rele­vant frågeställning (UNT Debatt 5/3) när han ifrågasätter vårdgarantins effekter. Som Sundelin konstaterar är köer och väntetider ett känt fenomen inom den svenska sjukvården och som ett steg i att kapa köerna har Alliansen infört en vårdgaranti som ser till att allt fler patien­ter i dag får vård snabbare.

Statistiken visar att sedan Alliansen införde kömiljarden har köerna i vården mer än halverats. Detta är vi givetvis mycket stolta över, men helt nöjda kan ingen av oss vara när det fortfarande finns många som väntar på vård. Köer missgynnar alla, inte minst kroniskt sjuka.

Hälso- och sjukvårdspolitik innebär alltid att arbeta med flera frågor samtidigt. Därför arbetar vi med att på olika sätt följa upp vården och inte bara om det finns köer. Vi välkomnar också införande av återbesök som en del i vårdgarantin. Vårt mål är att patienter inte ska behöva vänta i onödan, varken till första, andra eller tionde besöket. Vi anser att köer inom sjukvården missgynnar alla, men särskilt de med störst behov. Det blir inte billigare att vänta med att vårda patienter. Det är inte som Sundelin menar att en köfri vård stjäl resurser. Dessutom visar färsk statistik från Vårdbarometern att 67 procent av länets invånare inte är nöjda med väntetiderna.

Ett annat viktigt område är patientsäkerheten, och därför har regeringen arbetat fram en ny patient­säkerhetslag och en nollvision för undvikbara vårdskador. För att nå dit satsar regeringen 500 miljoner under 2011. Med tanke på vilken genomslagskraft kömiljarden har fått är vi övertygade om att detta kommer att leda till en säkrare vård både i vårt och i andra landsting.

Vi arbetar på flera fronter med att följa upp såväl kvalitet som kvantitet inom vården. Vårt mål är att vi ska ha en säker sjukvård utan köer och som ges efter behov.

Sundelin skriver att en köfri vård är en medicin med biverkningar. Vår fråga är då vilken medicin ­Socialdemokraterna förespråkar?

Anna-Karin Klomp
ordförande (KD) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Robin Kronvall
vice ordförande (M) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
UNT 17/3 2011