Det är glädjande att infrastrukturministern nu insett järnvägens betydelse för Sveriges utveckling och hon skriver mycket riktigt att det behövs satsningar på Ostkustbanan. Miljöpartiet har som enda parti i riksdagen föreslagit konkreta satsningar på att påbörja utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Inga kommer att blir gladare än Uppsalas luttrade pendelresenärer om fler partier följer Miljöpartiets initiativ.

Jag skulle dock vilja att infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd lyfter blicken och ser den viktiga funktion en bra kollektivtrafik har för att möta de utmaningar som landets större städer står inför.

En hållbar stadsutveckling förutsätter att biltrafiken minskar. Men det räcker inte med färre bilar för att klara målen. Snabba och täta kollektivtrafikresor i kombination med säker cykling måste erbjuda komfortabla alternativ till förflyttning.

Det finns en stor samsyn kring vad som kännetecknar populära städer. Uteserveringar, torghandel och småbutiker gör stadskärnor attraktiva för boende, arbete och besök. I trivsamma städer finns gott om parker, museer och andra icke-kommersiella verksamheter. Spännande lekplatser lockar fler än barnfamiljer. Vackra offentliga utrymmen skapar mötesplatser och motverkar segregation. Vad som kännetecknar en levande stad är när människor rör sig utomhus såväl dag- som kvällstid.

Det finns många positiva exempel på städer runt om i världen som arbetar med stadsplanering där gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer tar större utrymme på bilens bekostnad.

I Vancouver, som i många år fått topplaceringar i välmåendeindex, har tidigare beslut om att inte bygga kringfartsleder varit förklaringen till en väl fungerande integration.

Den turkiska staden Eskisehir var tidigare en tråkig stad men lever upp efter att flera bilgator gjorts om till gågator med spårväg.

Världens cykelhuvudstad Köpenhamn har det näst lägsta bilinnehavet bland Europas huvudstäder. Gemensamt för välmående städer är att biltrafik inte tillåts bestämma hur stadens yta används.

När tidningen the Economist listar vilka städer i världen det är bäst att leva i hamnar Melbourne och Wien högst upp. När Monocle gör detsamma toppar Zürich och Helsingfors. Är det en slump att alla dessa har spårvagn? Jag tror inte det.

Melbourne har ett av världens största spårvagnsnät. I Zürich har topplaceringar förklarats med att spårvagnslinjerna byggdes ut istället för att tas bort när folk fick råd att köpa bil. Att över hundra städer i världen har sett nya spårvagnslinjer invigas sedan 1980 beror bland på att spårburen kollektivtrafik kan bli ett positivt och identitetsskapande inslag i stadsbilden.

Spårvägstrafik bidrar starkt till levande och ekonomiskt starka städer. Spårvagnsutbyggnad bidrar förutom ett resande med både kvantitet och kvalitet till attraktivitet, höjda fastighetsvärden och goda handelsmöjligheter. Genom yteffektivitet lämnar spårvagnar plats åt grönska och människor. Det är ingen tillfällighet att spårvagnar fått en internationell renässans. Allt fler värdesätter frisk luft, minskat buller och mindre klimatpåverkan mer än plats för bilen. Uppsala måste bli en modern, miljövänlig och mänsklig stad.

Alltför många människor sitter varje morgon på sena tåg eller på överfulla bussar i stället för på jobbet. Trycket på god kollektivtrafik är större än vad som i dagsläget är möjligt att leverera på flera håll i landet. Eftersom många städer har dessa problem så bör regeringens infrastrukturproposition innehålla stöd till kapacitetsstark kollektivtrafik i flera städer. Även jag starkt välkomnar att regeringen aviserar stöd till ett tunnelbanebygge till Nacka, men Sverige består av mer än Stockholm.

Modernt stadsbyggande handlar om att skapa positiva effekter genom att offentliga insatser och privat byggande stärker varandra och häri ligger potentialen till städer som är hållbara på riktigt.

Är infrastrukturministern beredd att öronmärka medel i de statliga infrastruktursatsningarna till satsningar på spårväg i Sveriges största städer, däribland Uppsala, samt satsningar på cykelinfrastruktur i städerna? En medfinansiering från statens sida är att vi snabbt ska kunna åstadkomma en nödvändig trafikomställning i Uppsala.

Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
7/3 2013