Försäkringskassan bedömer behovet, inte någon annan. Han hävdar att timmarna beviljas lättvindigt och utan uppföljning. Sanningen är att en noggrann behovsbedömning, med långa intervjuer och intyg från läkare som styrker behoven. Månadsvis lämnas tidrapporter in och intygande från alla inblandade. Behovet omprövas regelbundet. Det är en total genomlysning av den stödberättigades liv, allt från hur lång tid det tar att gå på toaletten till måltider och träning.

Reformen är utredd gång på gång, tvärt emot vad som påstås. Kostnadsutvecklingen har granskats, hur pengarna används och om lagens intentioner uppfylls. Nu pågår flera olika regeringsuppdrag om assistansen. Regeringen har aviserat en ny större utredning inom några månader. De flesta är överens; den personliga assistansen är en oerhört viktig reform som ger möjligheter till självbestämmande och delaktighet i samhället för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Denna socialförsäkringsreform är nu en del av vårt gemensamma skyddsnät. Alla kan ta ett felsteg ut i gatan och plötsligt befinna sig i situationen att inte klara sin vardag utan hjälp. Assistansen finns där för att man ska kunna fortsätta leva sitt liv.

En personlig assistent som är på plats kostar 284 kronor per timme. Hemtjänst kostar enligt Sveriges Kommuner och Landsting i genomsnitt 434 kronor per timme. Att bo i gruppbostad är ännu dyrare. En orsak till ökningen av assistans är sannolikt att människor med omfattande funktionsnedsättningar nu lever längre. Personlig assistans är humanare än institutionerna de för några decennier sedan spärrades in, tynade bort och dog i förtid.

Den personliga assistansen hotar inte statens finanser. Pengarna används generellt på rätt sätt. Sverige med assistansen förverkligat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Värna den och de möjligheter den ger om olyckan är framme.

Svar:

Jag håller fullständigt med om att assistansen är nödvändig för den funktionshindrades rätt till ett normalt liv. Men då måste systemet vara hållbart, och det är det inte i dag. Myndigheten ISF, som följer upp och granskar socialförsäkringen, skriver i sin senaste rapport att kostnadsutvecklingen beror på att det finns incitament för alla inblandade att öka antalet assistanstimmar, att uppföljningen och kontrollen är obefintlig och att Försäkringskassan saknar de verktyg som behövs för att bedöma behoven. Detta måste vara underlag till en politisk diskussion, för att säkra de framtida behoven och värna FN:s konvention.