Med 91 procents svarsfrekvens från samtliga niondeklassare i kommunen ger den ett bra underlag för att vidta åtgärder. Problemet kan inte sopas under mattan. Skillnaden i frihet för en flicka som har svenskfödda föräldrar, utlandsfödda föräldrar eller som själv är utlandsfödd, är helt enkelt enorm.

Sju av tio utlandsfödda flickor får inte bestämma vilken partner de ska gifta sig med eller bli tillsammans med. En tredjedel uppger att de helt saknar inflytande, ytterligare en dryg tredjedel uppger att valet är villkorat, att det till exempel ska vara någon med samma etnicitet eller religion. 40 procent i gruppen har en oro för att bli bortgifta.

Bland svenskfödda flickor med utlandsfödda föräldrar ser det något bättre ut. Men även där får över hälften inte bestämma själv och en fjärdedel känner oro för bortgifte.

Den yttersta konsekvensen av hederskultur är hedersvåld. Bland dem med utlandsfödda föräldrar uppger elva procent av flickorna och fem procent av pojkarna att man de senaste tre åren upprepade gånger utsatts för våld, kränkningar eller hot av familj eller annan släkt.

Hedersförtrycket bland barn till svenskfödda föräldrar består i att fem procent av flickorna och fyra procent av pojkarna uppger att deras val av partner på något sätt är villkorat. Den här skillnaden i uppväxtvillkor är helt oacceptabel och tack vare kartläggningen kan kommunen inleda arbetet med att försöka radera ut den.