I sin sista bok Factfulness som Hans Rosling skrev tillsammans med sin son Ola Rosling och sonhustru Anna Rosling Rönnlund och som kom ut i år, presenteras en rad fakta om världen. Det är fakta om hög vaccineringsgrad och låga födelsetal, om lönenivåer och levnadsstandard som förvånat många. Världen är på många sätt en bättre plats att leva på än många trott.

I slutet av boken vänder sig Roslings direkt till läsaren och frågar: Känner folk i din stad till de grundläggande proportioner och trender som formar framtiden för den plats där de bor? Och de tillägger: Du kan jaga okunskap i din egen organisation genom att använda samma metoder som vi.

Alltså: Vad finns det för fakta som Uppsalaborna (och kanske rentav de politiska företrädarna) inte känner till om sin stad? Man kan fråga direkt men också anta somligt. Att Uppsala har ett oerhört gynnsamt geografiskt läge vet de flesta. Att folk av bland annat det skälet vill flytta till staden i sådan utsträckning att folkmängden ökar med cirka 5 000 personer varje år är knappast obekant.

Men vet Uppsalaborna att arbetslösheten i kommunen ligger på en mycket låg nivå, jämfört med resten av landet? Cirka 5,7 procent eller 10 100 av 16–64-åringarna är öppet arbetslösa. Och vet alla att andelen behöriga och högskoleutbildade lärare i förskoleklass är 92,8 procent, i grundskolan 89 procent och gymnasieskolan 87 procent?

Hur många Uppsalabor som flämtat under julis rekordvärme och därför känt oro över klimatutvecklingen vet att Uppsala är en framgångsrik klimatkommun? Det är väl bara rosenkindad grön propaganda, tror säkert många. Nej. Gå till statistiken, som Rosling ständigt uppmanade, och kolla. I Uppsalas så kallade Klimatbokslut från i år framgår det att utsläppen minskade med tio procent under åren 2015–2017 i stället för planerade fem procent. Den siffran verifieras av Världsnaturfonden som för andra gången på några år utsåg Uppsala till Klimathuvudstad i år.

Den anmärkningsvärt stora minskningen beror bland annat på att Uppsala energi dragit ned sin fossilbränsleanvändning till ett minimum och Upplands lokaltrafik UL också övergett den fossila energin och övergått till biobränsle.

Att Uppsala kommun tar klimatfrågan på allvar framgår även av arbetet med Klimatprotokollet där Klimatbokslutet är ett resultat. Ett stort antal offentliga institutioner som de två universiteten, privata företag, Svenska kyrkan, Uppsala kommun och Regionen men också en rad privata företag som exempelvis Ikea arbetar tillsammans med utarbeta strategier för att minska utsläpp. Till detta kan läggas en lång rapport om hur kommunen kan anpassas till ett varmare klimat i förarbetena till Översiktsplan 2016. Var och en kan kolla tillgänglig statistik. Visst finns det mycket som behöver förändras och förbättras i Uppsala kommun men när det gäller klimatåtgärder ligger faktiskt Uppsala i frontzonen.