En vanlig definition av en storstad är en stad som har 250 000 invånare eller mer. Dit har Uppsala fortfarande en bit kvar. Men av allt att döma passeras gränsen 200 000 någon gång under hösten 2011. Uppsalas ställning som Sveriges fjärde stad i storleksordning markeras ännu tydligare än förut.

Det är inte i första hand arbetsmarknaden som drar. Men det föds många barn i Uppsala och många flyttar hit från andra länder. Samtidigt är omsättningen av invånare större än på många andra håll – många bor i Uppsala några år, flyttar vidare och kommer inte så sällan tillbaka. Universiteten, stadsmiljön, kulturutbudet, läget i en dynamisk tillväxtregion, natur och en överblickbar storlek är faktorer som drar.

Länge föreföll många politiker i Uppsala tänka sig staden som mycket mindre än den var. Centrum tycktes rent av krympa och få färre ”stadskvaliteter” än tidigare. Nya stadsdelar lades ut långt från innerstaden och centralt belägen mark utnyttjades illa. Nu har inställningen förändrats. Centrum utvidgas, nya genomtänkta miljöer skapas och områden som övergivits när gammal industri försvunnit får nytt liv.

Som en övergripande trend är denna process av ”stadsläkning” positiv. Men det är nödvändigt att hålla balansen. En tätare stad betyder fler invånare och därmed större behov än tidigare också av gröna lungor och miljöer som bryter av mot den täta bebyggelsen. En tätare stad kräver också trafiklösningar som är snabba, miljövänliga och så attraktiva att det inte känns som en uppoffring att ställa bilen hemma.

Stadsmiljön i Uppsala har inslag av obestridligt riksintresse. Den ger Uppsala en egen karaktär som gör att människor som jobbar i Mälardalen hellre söker sig hit än till någon av Stockholms norra förorter. Skulle denna miljö skadas genom alltför okänsliga ingrepp så påverkas också stadens dragningskraft.

Höghus kan ha sitt berättigande , men de kan inte läggas var som helst. Centrum får gärna utvidgas, nya karaktärsbyggnader bör komma till, utbudet av kultur och service bör bli ännu rikare men de miljöer som är sinnebilden just för Uppsala bör förbli så intakta som möjligt.

Samtidigt måste bostadsbyggandet hålla jämna steg med inflyttningen. Nya stadsdelar kommer att behövas. Men de bör ha ett naturligt samband med den bebyggelse som redan finns och innehålla egna attraktiva miljöer.

Begreppet storstad handlar inte bara om storlek utan också om alla andra kvaliteter som en stad kan ha.